Puukauppapalvelut; puunvälitys ja puiden kilpailutus Metsä Niemiseltä

Palvelun lyhyt kuvaus

Metsänomistaja, onko mielessäsi puun myynti eli puukauppa? Autamme puukaupan kilpailutuksessa ja puukaupassa. Puukauppapalveluihin kuuluu mm. vero- ja metsäneuvonta sekä puunkorjuun suunnittelu.
Puukauppapalvelut soveltuu erityisen hyvin metsänomistajille, joilla on vain vähäistä kokemusta puukaupasta tai sitä ei ole ollenkaan. Kokemus on osoittanut, että hyvin moni metsänomistaja haksahtaa tarjouksia pyytäessään siihen tarjoukseen, jossa on viivan alla isoin euromäärä. Puukaupan kilpailutuksessa tulisi kiinnittää huomiota myös suunniteltuihin korjuumenetelmiin ja metsänhoidon vaihtoehtoihin, arvioon kertyvistä puutavaralajeista, puutavaralajien yksikköhinnoista, katkonnasta ja siitä, että onko puukauppaa koskevia rajoitteita yms. Puutavaran hinnoittelussa yleisin käytetty yksikkö on kiintokuutio eli tilavuus kuoren päältä. Kiintokuutio on 1m x 1m x 1m. (Kuutiometrin lyhenne on m3.) Muitakin yksiköitä käytetään, mainittakoon mm. runkohinnoittelu. Näidenkin vertailu on kokemattomalle metsänomistajalle vaikeaa, mutta Metsä Nieminen tekee tämänkin vertailun metsänomistajan puolesta.


Metsä Nieminen
hoitaa puukaupat puolestasi valtakirjan avulla. Valtakirjalla voidaan pyytää tarjoukset eri puunostajilta leimikosta.  Ennen puukaupan vahvistusta käydään vielä saadut tarjoukset yhdessä metsänomistajan kanssa läpi. Palvelu soveltuu sellaisenaan pystykauppoihin ja hankintakauppoihin.
Tarvittaessa voimme etsiä ostajan myös metsänomistajan itse valmistamilleen hankintapuille, jotka on ajettu tienvarteen. Tällöin kyseessä on ns. hankintakaupan puunvälitys.

Puukauppapalvelut saatavilla ainakin seuraavissa kunnissa: Pori, Ulvila, Nakkila, Harjavalta, Kokemäki, Huittinen, Pomarkku, Kankaanpää, Merikarvia, Siikainen, Säkylä, Eurajoki, Eura, Rauma ja Sastamala. Tarvittaessa myös hieman pidemmälläkin. Toiminnan ohjauksessa käytössä Foresta -metsätietojärjestelmä.

Puukauppaan liittyy useita yleisiä kysymyksiä, lue vastauksia niihin täältä.

Miten metsänomistaja hyötyy tästä palvelusta? 

Kun metsänomistaja aikoo tehdä puukauppaa, niin kannattaa pyytää tarjoukset useammalta puunostajalta ja vertailla tarjouksia. Kokemattomalle puunmyyjälle tarjousten vertailusta voi tulla vaikeaa. Kaikilla ostajilla on omanlaisensa hinnoittelumenetelmät, katkonnat puutavaralajeineen ja omanlaisensa metsänkäsittelyvaihtoehdot. Sopimusehdoissa on eroja ja joitakin yhtiökohtaisia rajoitteitakin on. Huonoimman ja parhaimman tarjouksen välillä voi olla kuutiohinnassa helposti viidenkin euron ero. Metsä Nieminen pyytää valtakirjalla puun ostajilta tarjoukset ja tekee puukauppatarjousten vertailun metsänomistajan puolesta. 

Saattamalla tarjoukset vertailukelpoisiksi keskenään, saadaan selville mm. hinnat eri puutavaralajeille. Tämän palvelun avulla metsänomistaja voi saada helposti esimerkiksi viisikin euroa enemmän rahaa kuutiolta verrattuna huonoimpaan tarjoukseen. Jos Metsä Nieminen laskuttaa metsänomistajalta puunvälityksestä esim. 2€ kuutiolta, niin metsänomistaja hyötyy palvelun käytöstä tällöin kolme euroa kuutiolta. Ennen kauppojen tekemistä käymme toki metsänomistajan kanssa saadut tarjoukset läpi. Palveluun kuuluu myös puukauppasopimuksen tekeminen puunostajan kanssa ja leimikon saattaminen korjuuvalmiiksi. 

Näin puukauppa etenee

1. Tarve tehdä hoitotoimenpiteitä -> Yhteydenotto Metsä Niemiseen puhelimitse, sähköpostilla, viestillä tai vaikka sivujen yhteydenottolomakkeen kautta -> metsään.fi valtuuksien antaminen metsävaratiedon selaamiseen / siirtoon, jos mahdollista -> maksuton maastokäynti -> arvio kustannuksista ja puukauppatulosta  (lopullinen metsänomistajalle maksettava summa määräytyy toteutuneista puutavaralajikertymistä ja ostajan mottihinnoista).
2. Valtakirjan tekeminen metsänomistajan kanssa -> tarjousten pyytäminen puunostajilta ja tarjousten vertailu -> Saatujen puukauppatarjousten läpikäynti metsänomistajan kanssa -> puukauppasopimus puuta ostavan yrityksen kanssa.
3. Leimikon korjuuvalmiiksi saattaminen: ”paperityöt” ja mahdollinen kemeratukihakemus, tilanrajojen merkkaaminen ja leimikon rajaaminen, ennakkoraivaus jos tarpeen, lähikuljetusreittin valinta, varastopaikkojen valmistelu ja kaukokuljetuksen varmistaminen eli kääntöpaikan ja metsätien kunnon varmistaminen. 
4. Leimikon siirtäminen varantoon odottamaan toteutusta.
5. Sovittujen hakkuiden aloittaminen.
6. Hakkuiden valmistuttua tulee mittaustodistus. Käytetty mittaustapa voi vaikuttaa lopullisen mittaustodistuksen valmistumiseen.
7. Puustomittaukset mahdollista kemeran toteutusilmoitusta varten
8. Metsänomistajalle maksetaan puukauppatili
9. Metsä Nieminen laskuttaa metsänomistajalta välityspalkkion ja mm. taimikonhoidon ja ennakkoraivauksen tai muut metsänhoitotyöt. (Metsänhoitotyöt voidaan laskuttaa aikaisemminkin, jos niin sovitaan.)
10. Avustamme tarvittaessa vielä metsäverotukseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa voimme hoitaa koko metsäveroilmoituksen teon metsänomistajan valtuuttamana.

Hinnasto

Puunvälitys alkaen 1,5€/m3 (Alv. 0%). 1,86€/m3 (Alv. 24%) Hinta verovähennysten jälkeen vähintään 1,05€/m3.
Tai vaihtoehtoisesti tuntihinnalla 75€/tunti (Alv. 0%)

Hinta sisältää myös: 

 • Metsänhoidon asiantuntijaneuvonnan
 • Puunkorjuun ja leimikon suunnittelupalvelun
 • Mahdollinen Kemerahakemus ja toteutusilmoitus
 • Mahdollinen maisematyölupa (mahdollinen kunnan perimä maksu laskutetaan erikseen)
 •  Metsänkäyttöilmoitus 
 • Jos kyseessä erityiskohde, niin sen suunnittelun (puistometsät, virkistysalueet, taajamametsät, kaavoitetut alueet yms.)
 • Toteutusten operatiivisen ohjauksen ja laadunvalvonnan
 • Puukaupan veroneuvonta

  Puunvälityksen hintaan vaikuttaa mm. se, että kuinka laajasti ja yksityiskohtaisesti metsänomistaja haluaa kilpailuttaa puitaan.
  Puunvälityksen minimiveloitus on 250€ / kauppatoimeksianto

Voit myös vaihtoehtoisesti kysyä tarjousta, jossa puukaupan kilpailutus on sisällytetty hankkeen kokonaishintaan. Tällöin tiedät puunvälityksen kustannuksen jo etukäteen.

Puuta kertyy tavallisesti metsänhoidon sivutuotteena

Myyntipuuta kertyy tavallisesti useimmissa metsänhoitotoimenpiteissä. Näitä ovat useimmiten:

 

Puunkorjuupalvelu hankintakauppa-asiakkaille

Metsä Niemiseltä voi tilata puunkorjuun palveluna. Tämä palvelu on tarkoitettu hankintakauppoihin, joissa kilpailutamme puut ja välitämme ne eteenpäin puuta käyttäviin tuotantolaitoksiin tai muihin organisaatioihin. Korjuupalveluun sisältyy yleensä kaikki vaiheet kannolta tienvarteen.

Tyypillinen asiakas on metsänomistaja, joka haluaa myydä puunsa tienvarresta eteenpäin hankintakaupalla. Tällöin tarjoamme korjuupalvelua, jossa hakkuu voidaan tehdä metsurityönä tai koneellisesti.

Hankintakauppa ja puunkorjuupalvelu yhdessä ovat hyvinkin kannattava vaihtoehto erityisesti kasvatushakkuilla. Päätehakkuussa hankintakauppa häviää rahallisesti hieman pystykaupalle.

Hinnasto

Yleensä raha liikkuu niin, että puunosataja maksaa metsänomistajalle puukauppatilitykset ja Metsä Nieminen laskuttaa metsänomistajaa puunkorjuusta ja mahdollisista muista sovituista toimenpiteistä.

Pyydä tarjous

Hankintakauppa VS. pystykauppa

Mitä eroa on hankinta- ja pystykaupalla? Hankintakaupassa metsänomistaja sitoutuu toimittamaan puutavaran ostajalle tienvarteen sovitusti. Hankintakaupassa myyjä myös vastaa kaikkiin korjuuseen liittyvistä kustannuksista. Tekee hän työn sitten itse tai ulkoistaen sen. Korjuuseen liittyviä kustannuksia ovat mm. itse puunkorjuukustannukset, eli puutavaran valmistus ja kuljetus tienvarteen, mahdolliset ennakkoraivauskulut, metsätien mahdollinen parannus tai kantavuuden parantaminen vaikkapa murskeella. Muita hankintakauppaan liittyviä kustannuksia voi olla talvileimikoilla metsätien auraus, joka on myös metsänomistajan tai vaihtoehtoisesti tiekunnan vastuulla. Työmaalle on päästävä.

Pystykauppa on taas sellainen kauppamuoto, jossa puun ostaja vastaa korjuukustannuksista ja korjuun toteutumisesta kokonaisuudessaan. Puukauppasopimuksessa metsänomistaja luovuttaa hakkuuoikeuden puun ostajalle sopimuksen mukaisesti. Puun ostaja vastaa myös muista korjuuseen liittyvistä kustannuksista, kuten ennakkoraivauksesta, tien kantavuuden varmistamisesta ja talvileimikoilla metsätien aurauksesta. Sopimuksista riippuen, nämä puunkorjuuseen liittyvät kustannukset voi puunostaja vähentää metsänomistajalle tilitettävästä kauppasummasta.

Hankintakaupassa puusta maksetaan erityisesti ensiharvennuskohteilla jopa nelinkertaista hintaa kuutiolle verrattuna pystykauppaan. Tähän vaikuttaa suoraan korjuukustannukset. Mitä pienempää on puuston rungon keskitilavuus, niin sitä pidempään vie aikaa yhden kiintokuution valmistaminen (esim. rungon keskitilavuus 100litraa. Pitää käsitellä 10 runkoa, että kertyy yksi kiintokuutio). Hankintakauppa on tällöin kilpailukykyinen vaihtoehto ainakin ensiharvennuksilla ja erikoishakkuissa pystykauppaan verrattuna.

Huom. Metsäverotuksessa on myös eroja näiden kahden kauppatavan välillä. 

Miten saisit leimikostasi mahdollisimman hyvän hinnan?

Leimikko kannattaa suunnitella hyvin ennen tarjousten pyytämistä. Lisäksi leimikon korjuukustannukset on saatava erityisesti pystykaupoissa puun ostajalle itselleen edullisiksi, jotta hän tarjoaa siitä korkeampaa hintaa. Kun leimikko on hyvin suunniteltu ja kohde on valmisteltu etukäteen korjuuseen (ennakkoraivaus tehty, rajat nauhoitettu, tienvarren varastopaikka valmisteltu, tien kantavuus varmistettu jne.) niin tällöin puunostajat haluavat jo kilpailla tällaisesta leimikosta. Kuutiohinta voi pompata tukinkin kohdalla useita euroja ylöspäin. Tämä näkyy myös jo metsänomistajan tilipussissa. Eli lyhyesti: Hyvä suunnittelu ja työmaan korjuuvalmistelut ovat avainasemassa. Metsä Niemisen palveluihin kuuluvat nämä kaikki. 

Ota yhteyttä