Metsänhoidon palveluiden hinnasto

Hinnastosta löydät selkeästi tiedot palveluiden hinnoille yhdestä näkymästä koostetusti. Joissakin palveluissa hinnalle on vaihteluväli ja näissä tapauksissa tarkempi hinnoittelu vaatii paikalla käyntiä tarkemman hinta-arvion saamiseksi. 

Voit klikata listalta palvelua ja nähdä palvelusta selkeämmän kuvauksen linkin kautta aukeavalta sivulta. 

Voit myös kysyä tarkempaa arviota joko kyselylomakkeemme kautta, puhelimitse tai sähköisesti. Huomioithan mahdollisten kotitalousvähennysten ja muiden tukien vaikutuksen kokonaishintaan. Kerromme mielellämme näiden tukien saamisen mahdollisuudesta.

Palveluissa käytetään hehtaari- tai tuntihintoja. Istutuksilla käytettävissä kappalehinta. Huomioithan, että hinnat ovat ilman arvonlisäveroa. Arvonlisävero on metsänomistajalle vain läpikulkuerä, joten metsänomistaja saa sen täysimääräisenä takaisin, jos metsänomistaja on hakeutunut ALV. -velvolliseksi. Lisäksi verottomasta osuudesta saa vielä metsäverotuksessa -30%.

Minimi työveloitus metsänhoidon palveluissa 200€ (Alv. 0%) / toimeksianto. Hälytyslisä alle 8 tunnin varoitusajalla tulleesta kiireellisestä toimeksiannosta 200€ / lähtö (Alv. 0%). Näitä tilanteita voivat olla mm. tilanteet, joissa myrsky on kaatanut puita tielle ja ne pitää käydä nopeasti siirtämässä. 

Metsäneuvonta metsänomistajille on maksutonta.

Hinnat alempana Alv. 0%
Tehdylle työlle annetaan laatutakuu.

Maksuehto 14 päivää, ellei toisin sovita.
Laskuihin kuuluu laskutuslisä 10€/lasku + alv. 24%.

Mahdollisuus sopia laskun jakamisesta kahteen tai kolmeen erään hyvin pienillä kuluilla tai koroilla.


Männyntaimikon varhaisperkaus taimikon varhaishoito taimikonhoito
Männyntaimikon varhaisperkaus
Metsän uudistaminen
 • Istutustyö - urakkahinnalla alkaen 0,26€/kpl
 • Istutustyö - tuntihinnalla 45€/h
 • Havupuun taimet alkaen 0,20€/kpl
 • Lehtipuun taimet alkaen 0,28€/kpl
 • Kylvötyö - hehtaarihinnalla 300-500€/ha
 • Kylvötyö - tuntihinnalla 45€/h
 • Maanmuokkaus - hehtaarihinnalla 400-899€/ha
 • Maanmuokkaus - tuntihinnalla 89€/h
 • Metsänuudistamisen palvelupaketti pyydä tarjous
 • Puukauppa ja uudistushakkuu pyydä tarjous

Uudistusalan jälkiraivaus päätehakkuun jälkeen

 • Hehtaarihinnalla 150-600€/ha
 • Tuntihinnalla 45€/h

Siemenpuiden poisto

 • Tuntihinnalla - metsurityö 45€/h
 • Tuntihinnalla - konetyö alkaen 89€/h
 • Urakkahinnalla pyydä tarjous

Taimikon heinääminen eli heinäntorjunta

 • Hehtaarihinnalla 280-1000€/ha
 • Tuntihinnalla ilman sahaa 40€/h
 • Tuntihinnalla sahan kanssa 45€/h

Taimikon varhaisperkaus eli varhaishoito

 • Hehtaarihinnalla 280-1000€/ha
 • Tuntihinnalla 45€/h

Taimikon perkaus eli taimikonharvennus

 • Hehtaarihinnalla 320-1200€/ha
 • Tuntihinnalla 45€/h

Nuoren kasvatusmetsän kunnostus ja hoito sekä energiapuunkorjuu

 • Hehtaarihinnalla - raivaussahatyö 380-1200€/ha
 • Tuntihinnalla - raivaussahatyö 45€/h
 • Tuntihinnalla - moottorisahatyö 45€/h
 • Puukauppa ja energiapuunkorjuu pyydä tarjous

Puiden pystykarsinta

 • Tuntihinnalla 45€/h

Metsänhoidolliset kasvatushakkuut; Puukauppa, puunkorjuu ja erikoishakkuut

 • Tuntihinnalla - metsurityö 45€/h
 • Tuntihinnalla - konetyö alkaen 89€/h
 • Urakkahinnalla pyydä tarjous

Ennakkoraivaus ja näkemäraivaus

 • Hehtaarihinnalla - Uudistushakkuun ennakkoraivaus 250-450€/ha
 • Hehtaarihinnalla - Harvennushakkuun ennakkoraivaus 250-800€/ha
 • Hehtaarihinnalla - Energiapuukohteen ennakkoraivaus 250-1200€/ha
 • Tuntihinnalla 45€/h

Jatkuva kasvatus

 • Hehtaarihinnalla - raivaustyö 250-800€/ha
 • Tuntihinnalla - muut metsurin työt alkaen 45€ /h
 • Tuntihinnalla - konetyö alkaen 89€/h
 • Jatkuva kasvatus kokonaisvaltaisena hankkeena pyydä tarjous

Myrskytuhojen ja tuulenkaatojen raivaus sekä metsätuhokartoitus

 • Tuntihinnalla metsässä - metsurityö 45€/h
 • Tuntihinnalla rakennetussa ympäristössä alkaen 68€/h
 • Urakkahinnalla - konetyö pyydä tarjous
 • Asiantuntijatyö 75€/h

Puistometsien ja virkistysalueiden hoito sekä erikoishakkuut

 • Tuntihinnalla alkaen 45€/h
 • Urakkahinnalla Pyydä tarjous

Tonttihakkuut

 • Tuntihinnalla - metsurityö alkaen 45€/h
 • Tuntihinnalla - konetyö alkaen 89€/h
 • Hehtaarihinnalla pyydä tarjous

Ongelmapuiden kaato

 • Tuntihinnalla alkaen 68€/h
 • Urakkahinnalla Pyydä tarjous

Metsänhoidon palvelusopimus

 • Pyydä tarjous

Metsäneuvonta, metsäasiantuntija- ja hankepalvelut

Metsäneuvonta on maksutonta ja sisältyy mm. puukauppaan ja metsänhoidon palveluihin.

Tämän palveluosa-alueen hinnoittelussa on useita vaihtoehtoja:

 • Hankkeen tai asiantuntijapalvelun suunnittelu- ja ohjaustyön tuntiveloitus on  aikaperusteisissa tilauksissa 68€/h + Alv. 24%. Verollinen tuntihinta on 93€/h. Hinta metsänomistajalle verovähennysten jälkeen 47,60€/h. Tuntihinnoittelu on yleensä helpoin lyhytaikaisissa, pienissä hankkeissa ja asiantuntijapalveluissa.
 • Prosentuaalista hintaa käyttäessä varataan hankkeen kokonaishinnasta 10-50% hankkeen suunnitteluun ja ohjaukseen. Loppuosuus käytännön toteutukseen.
 • Puunkorjuun suunnittelun ja ohjauksen palveluissa yleisin hinnoittelumalli on x€/m3 (kiintokuutio) tai pinta-alaan perustuva hinta x€/ha.
 • Hankkeita voidaan toteuttaa myös hehtaarihinnalla (esim. laajemmat metsänhoitohankkeet, joihin sisältyy myös suunnittelutöitä ja hankkeen ohjausta taikka metsäsuunnitelmat).
 • Hankkeita myydään myös palvelupaketteina, joihin sisältyy myös mm. käytännön toteutus. Kannattaa siis pyytää tarjous.

Minimiveloitus 250€ (Alv. 0%)
Metsäverotuksessa metsänomistaja saa -30% asiantuntijapalveluista. 
Matkakulukorvaus 0,5€/km (Alv. 0%)

Hinnat alempana Alv. 0%
Laskutusväli isommissa hankkeissa lähtökohtaisesti 1kk tai erikseen sovitun maksatusaikataulun mukaan.

Tietoa Metsäverotuksesta ja Kemera-tuista

Metsäneuvonta metsänomistajille

 • Metsänhoidossa, hankkeissa ja puukaupassa Maksuton

Metsäsuunnittelu; metsävaratiedon keruu ja ylläpito

 • Tuntihinnalla 68€/h
 • Hehtaarihinnalla alkaen 30€/ha

Metsätilan arvon määritys summa-arvomenetelmällä

 • Tuntihinnalla 68€/h
 • Hehtaarihinnalla - ilman maastokäyntiä 30€/ha
 • Hehtaarihinnalla - maastokäynnin ja puustoinventaarion kanssa alkaen 60€/ha

Metsäsuunnitelman laatiminen ja päivittäminen sekä metsävaratiedon ylläpito

 • Tuntihinnalla 68€/h
 • Hehtaarihinnalla - ilman maastokäyntiä 15€/ha
 • Hehtaarihinnalla - maastokäynnin ja puustoinventaarion kanssa alkaen 35€/ha
 • Hehtaarihinnalla - teema-aiheisissa erikoismetsäsuunnitelmissa alkaen 80€/ha
 • Vanhan suunnitelman päivitys pyydä tarjous

Suometsän hoitohankeet

 • Suunnittelu tai tarvekartoitus 68€/h
 • Konetyötunnit alkaen 89€/h
 • Metsurityö 45€/h
 • Kokonaishankkeena pyydä tarjous

Metsän lannoitushankkeet

 • Asiantuntijatyöt 68€/h
 • Käsinlevitys - tuntityö 45€/h
 • Levitys koneellisesti - tuntityö alkaen 89€/h
 • Lannoitteet hinta tarjousperusteisesti
 • Lannoitushanke - urakka alkaen 440€/ha

Paikkatietopalvelut ja kartoitushankkeet

 • Asiantuntijatyö 68€/h

Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu sekä operatiivinen ohjaus

 • Asiantuntijatyö 68€/h
 • Puukauppa -asiakkaille sisältyy puukauppaan

Johtokatujen raivaus ja vierimetsien hoitohankkeet

 • Pyydä tarjous

Erikoiskohteiden hoidon suunnittelu ja toteutuksen ohjaus

 • Asiantuntijatyö 68€/h
 • Puukauppa -asiakkaille sisältyy puukauppaan
 • Erikoishanke pyydä tarjous

Tilanrajojen merkkaaminen ja avaaminen

 • Tuntihinnalla 68€/h
 • Urakkahinnalla metsänhoitohankkeen yhteydessä pyydä tarjous

Metsätalouden veroilmoitus 2C ja veroneuvonta

 • Tuntityö 68€/h
 • Veroneuvonta puukaupan ja hankkeiden yhteydessä Maksuton

Metsä- ja yksityisteiden perusparannus ja kunnossapito

Metsä- ja yksityisteiden perusparannuksessa sovelletaan yleensä urakkahinnoittelua. Teiden ylläpitotyöt, kuten lanaukset, auraukset, routavaurioiden ja monttujen täyttö ovat  tuntityötä. Hankkeiden suunnittelutyöt ja hankkeiden operatiivinen ohjaus voidaan tehdä tuntityönä tai se voidaan laskea mukaan hankkeen kokonaishintaan.

Osassa tämän osion palveluita laskutettava työaika alkaa jo urakoitsijan kotoa. Esimerkkinä lumen auraus.

Minimiveloitus tämän osion palveluista 200€/ toimeksianto

Hinnat Alv. 0%

Metsäautoteiden kunnossapito ja perusparannus (28)
Murskeen levitys

Metsä- ja yksityistien perusparannus ja uuden tien teko

 • Metsäautotien perusparannushanke - urakkana alkaen 10 000€/km
 • Piennartasannehanke - urakkana alkaen 2 000€/km
 • Uuden tien rakentaminen pyydä tarjous
 • Asiantuntijatyöt 68€/h
 • Konetyö alkaen 89€/h
 • Metsurityö alkaen 45€/h

Teiden peruskunnossapito ja teiden hoito

 • Konetyö alkaen 89€/h
 • Metsurityö alkaen 45€/h
 • Tien hoitosopimus pyydä tarjous

Muut metsäteiden kunnostus- ja huoltotyöt

 • Konetyö alkaen 89€/h
 • Metsurityö alkaen 45€/h
 • Tieisännöinti pyydä tarjous
Metsä Nieminen Puunkorjuu korjuupalvelu
Uudistushakkuu ja Metsä Niemisen korjuupalvelu

Hankinta- ja pystykauppa, puukaupan kilpailutus, puunkorjuupalvelu, toimitussopimukset ja puunhankinta

Puukauppapalveluiden minimiveloitus on 250€/kauppa

Arviokäynti on maksuton.

Hinnat ALV. 0%

Puukauppapalvelut

 • Hankintakauppa- ja puunkorjuupalvelu Pyydä tarjous
 • Puukaupan kilpailutus Alkaen 1€/m3
 • Puunmyyntisuunnitelma 1€/m3
 • Toimitussopimukset Pyydä tarjous
 • Puunhankinnan vuosisuunnittelu 169€/h

Muut palvelut: pienkonehuolto ja kiinteistönhoito

Kiinteistönhoito ja pienkonehuolto (pienkonehuolto on sivutoimista)

Pienkonehuollon minimiveloitus 50€/kone.

Kiinteistönhoidossa minimiveloitus 200€/toimeksianto. Palvelusopimuksen tehneillä minimiveloitus 100€/ käyntikerta. Minimiveloitus ei koske kimppatilauksia.

Arviokäynti kiinteistönhoidossa on maksuton.

Hinnat ALV. 0%

Kotitalouksien palvelut ammattitaidolla Metsä Niemiseltä tuijien leikkaus muotoon
Tuijien leikkaus muotoon

Muut palvelut

 • Pienkonehuolto 50€/h
 • Pienkoneen nouto- ja palautuspalvelu Alkaen 50€
 • Kiinteistönhoito Alkaen 45€/h