Puukaupan kilpailutus

Puukaupan kilpailutus koetaan usein työlääksi ja hankalaksi. Metsä Niemiseltä on saatavilla palvelut myös puukauppojen kilpailutukseen ja tarjousten vertailuun. Palvelu on alun perin suunnattu pystykauppojen kilpailutukseen, mutta sitä pystyy soveltamaan myös hankintakauppoihin. 

Miten metsänomistaja hyötyy tästä palvelusta? 

Kun metsänomistaja aikoo tehdä puukauppaa, niin kannattaa pyytää tarjoukset useammalta puunostajalta ja vertailla tarjouksia. Kokemattomalle puunmyyjälle tarjousten vertailusta voi tulla vaikeaa. Kaikilla ostajilla on omanlaisensa hinnoittelumenetelmät, katkonnat puutavaralajeineen ja omanlaisensa metsänkäsittelyvaihtoehdot. Sopimusehdoissa on eroja ja joitakin yhtiökohtaisia rajoitteitakin on. Huonoimman ja parhaimman tarjouksen välillä voi olla kuutiohinnassa helposti viidenkin euron ero (pystykauppa). Metsä Nieminen pyytää valtakirjalla puun ostajilta tarjoukset ja tekee puukauppatarjousten vertailun metsänomistajan puolesta. 

Saattamalla tarjoukset vertailukelpoisiksi keskenään, saadaan selville mm. hinnat eri puutavaralajeille. Tämän palvelun avulla metsänomistaja voi saada helposti esimerkiksi viisikin euroa enemmän rahaa kuutiolta verrattuna huonoimpaan tarjoukseen (pystykauppa). Jos Metsä Nieminen laskuttaa metsänomistajalta kilpailutuksesta esim. 2€ kuutiolta, niin metsänomistaja hyötyy palvelun käytöstä tällöin kolme euroa kuutiolta. Ennen kauppojen tekemistä käymme toki metsänomistajan kanssa saadut tarjoukset läpi. Palveluun kuuluu myös puukauppasopimuksen tekeminen puunostajan kanssa ja leimikon saattaminen korjuuvalmiiksi.

Miten saisit leimikostasi mahdollisimman hyvän hinnan?

Leimikko eli hakkuualue kannattaa suunnitella ja valmistella hyvin ennen tarjousten pyytämistä. Lisäksi leimikon korjuukustannukset on saatava erityisesti pystykaupoissa puun ostajalle itselleen edullisiksi, jotta hän tarjoaa siitä korkeampaa hintaa. Kun leimikko on hyvin suunniteltu ja kohde on valmisteltu etukäteen korjuuseen (ennakkoraivaus tehty, rajat nauhoitettu, tienvarren varastopaikka valmisteltu, tien kantavuus varmistettu jne.) niin tällöin puunostajat haluavat jo kilpailla tällaisesta leimikosta. Kuutiohinta voi pompata tukinkin kohdalla useita euroja ylöspäin. Tämä näkyy myös jo metsänomistajan tilipussissa. Eli lyhyesti: Hyvä suunnittelu ja työmaan korjuuvalmistelut ovat avainasemassa. Metsä Niemisen palveluihin kuuluvat nämä kaikki. 

Hinta sisältää myös: 

 • Puunmyyntisuunnitelma eli leimausseloste
 • Metsänhoidon asiantuntijaneuvonnan
 • Puunkorjuun ja leimikon suunnittelupalvelun
 • Mahdollinen Kemerahakemus ja toteutusilmoitus
 • Mahdollinen maisematyölupa (mahdollinen kunnan perimä maksu laskutetaan erikseen)
 •  Metsänkäyttöilmoitus 
 • Jos kyseessä erityiskohde, niin sen suunnittelun (puistometsät, virkistysalueet, taajamametsät, kaavoitetut alueet yms.)
 • Toteutusten operatiivisen ohjauksen ja laadunvalvonnan
 • Puukaupan veroneuvonta

  Puukaupan kilpailutuksen hintaan vaikuttaa mm. se, että kuinka laajasti ja yksityiskohtaisesti metsänomistaja haluaa kilpailuttaa puitaan.
  Kilpailutuksen minimiveloitus on 250€ / kauppatoimeksianto

Voit myös vaihtoehtoisesti kysyä tarjousta, jossa puukaupan kilpailutus on sisällytetty hankkeen kokonaishintaan. Tällöin tiedät kilpailutuksen kustannuksen jo etukäteen.

Näin puukauppa etenee

1. Tarve tehdä hoitotoimenpiteitä -> Yhteydenotto Metsä Niemiseen puhelimitse, sähköpostilla, viestillä tai vaikka sivujen yhteydenottolomakkeen kautta -> metsään.fi valtuuksien antaminen metsävaratiedon selaamiseen / siirtoon, jos mahdollista -> maksuton maastokäynti -> alustava arvio kustannuksista ja puukauppatulosta.
2. Puunmyyntisuunnitelman eli leimausselosteen laatiminen.
3. Valtakirjan tekeminen metsänomistajan kanssa -> tarjousten pyytäminen puunostajilta ja tarjousten vertailu  -> Saatujen puukauppatarjousten läpikäynti metsänomistajan kanssa -> puukauppasopimus puuta ostavan yrityksen kanssa. (Tämän vaiheen metsänomistaja voi tehdä halutessaan myös itse)
4. Leimikon korjuuvalmiiksi saattaminen: ”paperityöt” ja mahdollinen kemeratukihakemus, tilanrajojen merkkaaminen ja leimikon rajaaminen, ennakkoraivaus jos tarpeen, lähikuljetusreitin valinta, varastopaikkojen valmistelu ja kaukokuljetuksen varmistaminen eli kääntöpaikan ja metsätien kunnon varmistaminen. 
5. Leimikon siirtäminen varantoon odottamaan toteutusta.
6. Sovittujen hakkuiden aloittaminen.
7. Hakkuiden valmistuttua tulee mittaustodistus. Käytetty mittaustapa voi vaikuttaa lopullisen mittaustodistuksen valmistumiseen.
8. Puustomittaukset mahdollista kemeran toteutusilmoitusta varten
9. Metsänomistajalle maksetaan puukauppatili
10. Metsä Nieminen laskuttaa metsänomistajalta esim. puunkorjuun (hankintakauppa) ja ennakkoraivauksen tai muut mahdolliset metsänhoitotyöt. (Metsänhoitotyöt voidaan laskuttaa aikaisemminkin, jos niin sovitaan.)
11. Avustamme tarvittaessa vielä metsäverotukseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa voimme hoitaa koko metsäveroilmoituksen teon metsänomistajan valtuuttamana.

Puuta kertyy tavallisesti metsänhoidon sivutuotteena

Myyntipuuta kertyy tavallisesti useimmissa metsänhoitotoimenpiteissä. Näitä ovat useimmiten:

Puukauppa mäntykuitu puutavara metsänieminen
Mäntykuitupino

Toimitussopimukset

Toimitamme puuta myös tuotantolaitoksille ja organisaatioille. Mahdollisuus myös ostotoimeksiantoihin.

Puunhankinnan vuosisuunnittelu

Tämä palvelu on suunnattu pienille ja keskisuurille puuta raaka-aineenaan käyttäville tuotantolaitoksille ja organisaatioille. Kyseessä on yksi Metsä Niemisen vaativimmista palveluista, johon vaaditaan monipuolista puunhankinnan osaamista. Palvelussa määritetään ensinäkin puunkäyttäjän vuosittaiset tarpeet puunkäytölle. Palvelussa lasketaan kuljetustavoitteet, varastotarpeet, arvioidaan varannon ja korjuun määrä sekä ostotarpeet. Laskenta voidaan tehdä kuukausikohtaisesti puutavaralajeittain. Tarvittaessa tavoitteita voi vielä arvioida viikkotasolla, mutta yleensä vuosisuunnittelutasolla se ei ole tarpeen.