Metsäneuvonta, metsäasiantuntija- ja hankepalvelut

Metsä Niemiseltä metsätalousinsinöörin palvelut Ulvilassa, Porissa ja lähikunnissa Satakunnan alueella ja tarvittaessa myös hieman pidemmällä. Tarjoamme henkilöasiakkaille metsäneuvontaa mm. metsänhoitoon, metsänhoidon tukiin ja metsäverotukseen liittyvissä asioissa. Erityisalaamme on metsien kasvatus ja hoito sekä puunkorjuun suunnittelu ja toteutuksen ohjaus. Palvelut saatavilla myös yrityksille ja organisaatioille. Metsä Niemiseltä myös metsätalousuunnitelmat eli metsäsuunnitelmat ja metsätilan arvonmääritys.

Tämän sivun palvelut

Hinnasto

Hankeohjauksen ja suunnittelun hinnoitteluvaihtoehtoja on useita. Yleisin lyhytaikaisissa ja pienissä projekteissa on käytettyyn aikaan perustuva hinnoittelu eli tuntihinta. Isommissa ja pidempikestoisissa hankkeissa käytetään melko paljon prosentuaalista hinnoittelua, joka tarkoittaa sitä, että hankkeen kokonaiskustannuksista esim. 15%, varataan hankkeen suunnittelun ja ohjauksen kustannuksiin.

 • Hankkeen tai asiantuntijapalvelun suunnittelu- ja ohjaustyön tuntiveloitus on  aikaperusteisissa tilauksissa 75€/h + Alv. 24%. Verollinen tuntihinta on 93€/h. Hinta metsänomistajalle verovähennysten jälkeen 52,50€/h. Tuntihinnoittelu on yleensä helpoin ja joustavin lyhytaikaisissa, pienissä hankkeissa ja asiantuntijapalveluissa.
 • Prosentuaalista hintaa käyttäessä varataan hankkeen kokonaishinnasta 10-50% hankkeen suunnitteluun ja ohjaukseen. Loppuosuus käytännön toteutukseen.
 • Puunkorjuun suunnittelun ja ohjauksen palveluissa yleisin hinnoittelumalli on x€/m3 (kiintokuutio) tai pinta-alaan perustuva hinta x€/ha.
 • Hankkeita voidaan toteuttaa myös hehtaarihinnalla (esim. laajemmat metsänhoitohankkeet, joihin sisältyy myös suunnittelutöitä ja hankkeen ohjausta taikka metsäsuunnitelmat).
 • Hankkeita myydään myös palvelupaketteina, joihin sisältyy myös mm. käytännön toteutus. Kannattaa siis pyytää tarjous.

Minimiveloitus 250€ / toimeksianto (Alv. 0%)
Metsäverotuksessa metsänomistaja saa -30% hankkeen verottomasta osuudesta.
Hinnat alempana Alv. 0%
Laskutusväli isommissa hankkeissa lähtökohtaisesti
1kk.
Tehdylle työlle annetaan laatutakuu.

Tietoa Metsäverotuksesta ja Kemera-tuista

Käytämme toiminnanohjauksessa Foresta -metsätietojärjestelmää.

Metsäneuvonta

Neuvontapalvelumme on suunnattu erityisesti metsänomistajille. Palvelun tarkoituksena on tukea metsänomistajaa metsäomaisuuden hoitoon ja ylläpitoon liittyvissä kysymyksissä. Neuvontapalvelu kattaa myös mm. metsänhoidon tukiin ja verotukseen liittyvät asiat.

Yleisimmät kysymykset liittyvät metsäomaisuuden hallintaan ja hoitoon. Kysymyksiä tulee myös mm. metsäluonnon monimuotoisuuden edistämisestä, ennallistamistoimista, suometsien hoidosta, metsäteistä ja metsäsuunnitelmista.

Hinnasto

Maksuton

Puuston tilavuuden ja arvokasvun laskenta maastossa puustoinventointi metsäasiantuntija
Puuston tilavuuden ja arvokasvun laskenta maastossa.

Metsäsuunnittelu; metsävaratiedon keruu ja ylläpito

Metsäsuunnittelu eli metsänhoidon suunnitelma eli metsäsuunnitelma aloitetaan yleensä keräämällä maastossa metsävaratiedot. Metsävaratieto pitää sisällään tietoa metsikön kuvioista, niiden puustosta, maaperästä jne. Näitä tietoja tarvitaan, kun lähdetään suunnittelemaan metsänhoitoa ja muita metsäomaisuuden hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä. Tietoja tarvitaan myös metsätilan arvon määritykseen.

Milloin ja miten

Metsävaratietoa ylläpidetään monin eri tavoin. Sitä kerätään maastossa esim. metsänhoitotöiden yhteydessä, mutta sitä voidaan kerätä myös ilmasta käsin esim. dronella tai lentokoneesta. Avointa metsävaratietoa on saatavilla hyvin kattavasti. 

Avoin metsävaratieto tarkentuu vuosi vuodelta. Kuitenkin edelleen on syytä tehdä myös maastossa tarkistuksia, koska avoimen metsävaratiedon tarkuudessa voi olla puutteita. Inventoinnissa hyödynnetään Foresta metsätietojärjestelmää.

Metsänhoitotöiden laadun tarkistus

Tämä palvelu soveltuu erinomaisesti myös niihin tarkoituksiin, joissa metsänomistaja on teettänyt ulkopuolisella metsänhoitotöitä ja hän haluaa puolueettoman raportin työn laadusta ja puuston tilasta. Palvelu soveltuu myös niille metsänomistajille, jotka ovat itse omatoimisesti tehneet metsänhoitotöitä ja haluavat teetättää meillä tarkistuksen, että onko työ hoidettu metsänhoitosuositusten mukaisesti.

Palvelu soveltuu myös organisaatioille. Organisaatiot ja yritykset voivat tilata puustotietojen päivittämisen ja tarkistuksen myös niille kohteille, joissa heidän omat urakoitsijat toimivat. Näin organisaatio saa samassa yhteydessä raportin tehdyn työn laadusta.

Hinnasto

Tuntihinnalla 75€/h 
Hehtaarihinnalla – alkaen 30€/ha

Metsätilan arvon määritys summa-arvomenetelmällä

Metsätilan arvon määritys voi tulla kyseeseen mm. tilanteissa joissa olet myymässä metsätilaa, taikka tarvitset arvion vaikkapa sukupolvenvaihdosta tai perunkirjoitusta varten. Metsän arvon määritys perustuu pitkälti maastossa kerätyn metsävaratiedon varaan. Jos sinulla on mm. ajantasainen metsäsuunnitelma puustotietoineen, niin tällöin maastotyöt voidaan karsia minimiin. Jos ajantasaiset metsävaratiedot puuttuvat, niin tällöin on ensin tehtävä puustoinventointi ja puustotietojen päivitys. Ajan tasalla oleva kuvioittainen metsävaratieto on ehdoton edellytys onnistuneelle arvonmääritykselle. Muuten arvio menee ”päin mäntyä”.

Arvion ohessa saa myös mm. kuviokartan ja muita tietoja kiinteistöstä. Jos kohteesta ei ole ajantasalla olevaa metsäsuunnitelmaa tai se puuttuu kokonaan, niin se kannattaa tilata samassa yhteydessä. Tällöin maastotyöt jäävät pois, kun niitä ei tarvitse tehdä kahteen kertaan.
Metsätilan arvon määrityksessä käytössä Foresta metsätietojärjestelmä.

Metsän arvon määrittämiseen on kolme päämenetelmää, jotka ovat kauppa-arvomenetelmä, tuottoarvomenetelmä ja summa-arvomenetelmä, joka on yleisin käytetty menetelmä.

Metsätilan arvon määritys tulee kyseeseen, kun: 

 •  Kiinteistö halutaan myydä
 • On tarpeen määrittää vakuusarvo
 •  Metsäomaisuuden jako
 • Yhteisomistuksen purkaminen
 • Kun tehdään perunkirjoitus
 • Tai kun kyseessä on lunastustilanne.

Hinnasto

Tuntihinnalla 75€/h
Hehtaarihinnalla – ilman maastokäyntiä 30€/ha
Hehtaarihinnalla –  maastokäynnin ja puustoinventaarion kanssa alkaen 60€/ha

Metsätilan arvon määritys voidaan tehdä myös pelkkään avoimeen metsävaratietoon pohjautuen ilman maastokäyntiä. En kuitenkaan suosittele tätä menettelyä, sillä avoimessa metsävaratiedossa voi olla merkittäviäkin virheitä, jonka seurauksena laskelma menettää merkityksensä.

HUOM. Emme ota vastuuta laskelman tarkkuudesta tai paikkansapitävyydestä, jos laskelma tehdään ilman maastoinventointia.

Tosielämän esimerkkinä
uudistuskypsä painotteinen 15ha tila, jossa metsävaratietojen mukaan olisi uudistuskypsillä kuvioilla ollut puuta keskimäärin 220 kuutiota hehtaarilla. Puustoinventaario maastossa antoi tulokseksi 350 kuutiota hehtaarille. Jos laskelma olisi tehty vain avoimen metsävaratiedon pohjalta ilman maastomittausta, niin virhe olisi ollut euroissa useita kymmeniä tuhansia euroja. Toisinpäinkin voi olla, että avoin metsävaratieto antaa huomattavasti suuremman tuloksen, kuin mitä todellisuudessa on puuta. Eli jo tässäkin mielessä säästäminen laskelman tekemisessä voikin tulla moninkertaisesti kalliimmaksi. 

Markkinoilla on lisäksi paljon myynnissä metsätilan arvon määrittäviä verkkopalveluita, joista halvimmat maksavat vain alle 5€/hehtaari. Nämä ”arvonmääritykset” perustuvat ainoastaan avoimeen metsävaratietoon ja ovat siksi epäluotettavia.

Metsän kasvupaikat Foresta metsäsuunnitelma metsäsuunnittelu ulvila kasvupaikkaluokittelu
Metsän kasvupaikat
Foresta puustotietojen yhteenveto metsäsuunnitelma metsäsuunnittelu ulvila pori satakunta
Puustotietojen yhteenveto
Foresta puuston tilavuus ja kehitysennuste
Puuston tilavuus ja kehitysennuste

Metsäsuunnitelman laatiminen ja päivittäminen sekä metsävaratiedon ylläpito

Jos metsäsuunnitelman laatimisesta on ehtinyt kulua jo toistakymmentä vuotta aikaa, niin on aika päivittää metsäsuunnitelma. Jos metsäsuunnitelmaa ei ole ollenkaan, niin se kannattaa tehdä. Aivan pienimmille tiloille sitä ei kannata kuitenkaan tehdä, sillä hyöty voi jäädä vähäiseksi. Tilaaja voi painottaa metsäsuunitelmassaan eri asioita, kuten vaikkapa riistan- tai maisemanhoitoa taikka virkistyskäyttöä.

Kun tilaajan tavoitteet ovat selvillä, niin metsäsuunnitelmaa aletaan rakentamaan aivan ensimmäiseksi keräämällä maastosta metsävaratiedot. Kuviot eritellään ja jokaiselta kuviolta otetaan koealoja. Suunnitelman laatimiseen käytetään Foresta metsätietojärjestelmää.

Metsäsuunnitelman sisältö

 • Tilatiedot
 • Metsänomistajan yhteystiedot
 • Laatijan, eli Metsä Niemisen tiedot
 • Kiinteistöluettelo suunnitelman kattavista tiloista
 • Kunnossapitoluokat
 • Kasvupaikkaerittely
 • Kehitysluokkaerittely
 • Ikäluokkajakauma metsä- ja kitumailla
 • Puustotietojen yhteenveto
 • Puuston tilavuus ja kehitysennuste
 • Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt
 • Metsäsertifioinnin elinympäristöt
 • Muut arvokkaat elinympäristöt
 • Monimuotoisuuden erityiset rakennepiirteet
 • Luonnonsuojelulain luontotyypit
 • Luontotiedot ja kuollut puusto kuvioittain
 • Metsätuhot ja ravinnetalouden häiriöt
 • Arvio hakkuumääristä hakkuutavoittain
 • Arvio puukauppatuloista hakkuutavoittain
 • Yhteenveto kiireellisistä ja tulevista hakkuista
 • Hakkuut kuvioittain
 • Yhteenveto metsänhoitotöistä kuvioittain
 • Kuvioluettelo
 • Maastokartta
 • Ilmakuva
 • Vääräväri-ilmakuva
 • Muut teemakartat asiakkaan pyynnöstä

Lisäpalvelut metsäsuunnitelman kylkiäisinä

 • Ojien kunnon ja vesitalouden nykytilan kartoitus ja parannusehdotus
 • Teiden, kulkuyhteyksien ja kääntöpaikkojn kunnon kartoitus sekä parannusehdotus

Metsäsuunnitteluun sisältyy toimistolla ja maastossa tapahtuva suunnittelu ja puuston mittaus, suunnitelman koostaminen, metsäsuunnitelma metsänomistajalle sähköisessä ja printattuna versiona sekä valmiin metsäsuunnitelman läpikäyminen metsänomistajan kanssa. Mahdollisuus tilata suunnitelma myös ilman maastokäyntiä.

Hinnasto

Tuntihinnalla 75€/h
Hehtaarihinnalla – ilman maastokäyntiä 20€/ha
Hehtaarihinnalla – maastokäynnin ja puustoinventaarion kanssa alkaen 35€/ha
Hehtaarihinnalla – teema-aiheisissa erikoismetsäsuunnitelmissa alkaen 80€/ha  (kaavoitetut alueet, taajamametsät jne.)
Vanhan suunnitelman päivitys: pyydä tarjous

Voit kysyä myös pakettitarjousta metsäsuunnitelmalle ja metsätila-arviolle.

 

Kustannusesimerkki metsäsuunnitelmasta tuntityönä:

Erään 20ha metsätilan metsäsuunnitelman tekemisessä meni maastotöissä aikaa 10h x 75e = 750€ ja metsäsuunnitelman koostamisessa 3h x 75€ = 225€, jolloin metsäsuunnitelman kokonaishinnaksi tuli 975€ + Alv. 24% eli 48,75€/ha + Alv. Verovähennyksen jälkeen hehtaarihinnaksi jäi 34,12€/ha. Ajanmenekkeihin vaikuttaa paljon mm. kuvioiden koko ja määrä sekä kuvioiden muut ominaisuudet, kuten kehitysluokkajakaumat. Myös metsänomistajan tavoitteet vaikuttavat. Jos kohteelta on olemassa tuoretta ja luotettavaa metsävaratietoa, niin tällöin maastotyöt voidaan karsia minimiin.

Metsäsuunnitelma voidaan tehdä myös pelkkään avoimeen metsävaratietoon pohjautuen ilman maastokäyntiä, jolloin hinta on kiinteä 20€/ha. En kuitenkaan suosittele tätä menettelyä, sillä avoimessa metsävaratiedossa voi olla merkittäviäkin virheitä, jonka seurauksena metsäsuunnitelma menettää merkityksensä. Lisäksi mahdolliset ravinnepuutokset, metsätuhot, hoitorästit jne. jäävät huomaamatta.

Suometsän hoitohankkeet; Suometsän hoito, kunnostusojitus tai ennallistaminen

Suometsät ovat metsiä, joissa puusto kasvaa turpeen päällä. Nykyisistä suometsistä huomattavan suuri osa on saanut alkunsa 60-, 70- ja 80-lukujen isoissa soiden ojitushankkeissa, joiden tavoitteena oli parantaa suometsien puuntuotantoa. Ojitusten myötä suometsiin on muodostunut huomattavan suuret puuvarannot. Tosin aikoinaan on tehty paljon myös turhia ojituksilla, joilla ei ole päästy puuntuotannollisiin tavoitteisiin. Lisäksi massiiviset ojitukset ovat vahingoittaneet suuressa mittakaavassa soiden ekosysteemiä.

Suometsien puuntuotantoa pidetään yllä kunnostusojituksin, hakkuin ja lannoituksin. Nykyään turvemailla on yhä suositellumpaa suosia jatkuvan kasvatuksen toimintamalleja. Tällä voidaan mm. vähentää kunnostusojitusten tarvetta, pohjaveden pinnantason sääntely ”vakiona” on helpompaa jne. Metsä Niemiseltä suometsähankkeet saa kokonaisuuksina. Näissä hankkeissa voidaan jatkaa puun kasvatusta tekemällä hoitotoimenpiteet puuston hyväksi, tai sitten voidaan ennallistaa suoalueita sopivissa kohteissa. Lisäksi voidaan katsoa, sopisiko alueesta osa tai koko alue vaikkapa suojelun piiriin. 

Suometsän hoitohankkeessa on ajatus, että suometsä laitetaan kerralla kuntoon. Eli hankkeeseen sisältyy yleensä:
– Kunnostusojitus
– Kulkuyhteyksien varmistaminen (metsätiet ja piennartasanteet)
– Metsänhoito- ja hakkuutyöt
– Vesiensuojelurakenteiden paranus kunnostusojituksen yhteydessä
– Lannoitus jos tarpeen 
– Jos alueella on esim. METSO -ohjelmaan soveltuvia alueita, niin niiden kartoitus.
– Suon ennallistaminen sopivissa kohteissa

Suometsän kunnostushankkeen päävaiheet

 1. Toimenpidekartoitus
 2. Hankkeen perustaminen ja käynnistysvaihe
 3. Suunnitteluvaihe: rajataan alue ja toimenpiteet, sopiminen tehtävistä hakkuista ja muista töistä, ennakko- ja maastosuunnittelu, suunnitelmien hyväksyttäminen ja mahdollisten tukien haku.
 4. Toteutus: hakkuut ja taimikonhoitotyöt, lannoitus jos tarpeen, kunnostusojitus ja suon ennallistamistoimet
 5. Hankkeen päättäminen: laskutus ja hankkeen luovutus.

Kunnostusojitushanke

Ajan saatossa metsäojat kasvavat umpeen ja niiden kuivatuskyky heikkenee. Tästä seuraa yleensä puuston kasvun hidastuminen, jos puustonkaan haihduttamiskyky ei enää riitä pitämään pohjaveden tasoa riittävän alhaalla (30-50cm). Puhutaan siis ns. kuivavarasta, jonka pitäisi olla samaa luokkaa myös sarkojen keskellä. Ei siis vain ojan kohdalla. Kapillaari-ilmiön takia vedenpinta on korkeamalla sarkojen keskellä, kuin ojissa.Kunnostusojitus tehdään normaalisti tasaikäisissä metsissä n. 20-40 vuoden välein riippuen metsästä. Tätä väliä voi pidentää siirtymällä jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen. Monissa tapauksissa jatkuvapeitteisellä metsänkasvatuksella voidaan välttää kunnostusojitukset jopa kokonaan, jos puuston haihduntakyky on riittävä.

Kunnostusojituksella saadaan liiallinen vesi ohjattua pois alueelta, jolloin metsämaan vesitalous saadaan kuntoon. Kunnostusojituksessa tulee huomioida myös ympäristötekijät ja ravinnepäästöt. Vesiensuojelurakenteina voidaan pitää mm. kaivukatkoja, laskeutusaltaita, pohjapatoja ja pintavalutuskenttiä. Turhia kunnostusojituksia kannattaa välttää. Mikäli puusto on hyvin niukkakasvuista, niin ojituksella ei saavuteta mitään hyötyjä metsätaloudellisessa mielessä.

Ennen ojituksiin ryhtymistä on ensinäkin tarpeen tehdä selvitys kunnostusojituksen tarpeesta. Jos tarvetta ilmenee, niin on tehtävä suunitelmat ja haettava tarvittavat luvat. Metsä Nieminen hoitaa kunnostusojitukseen liittyvät vaiheet suunnittelusta toteutukseen. 

Riippuen kunnostusojitettavasta alueesta ja sen koosta, niin on tyypillistä, että erityisesti isoissa hankkeissa voi olla montakin maanomistajaa, jotka ovat enemmän tai vähemmän osallisia ojitushanketta.

Kunnostusojitukseen ja tuhkalannoitukseen on saatavilla Kemera -tukea. Kunnostusojituksen Kemeratuki ja tuhkalannoituksen kemeratuki.

Mitkä ovat kunnostusojituksen vesistövaikutukset?

Kunnostusojituksista seuraa ravinne- ja kiintoainepäästöjä. Päästöjä voidaan ehkäistä erilaisilla vesiensuojelurakenteilla. Näitä ovat mm. kaivukatkot, laskeutusaltaat ja putkipadot. Näilläkään ratkaisuilla ei siis saada kaikkia päästöjä estettyä, mutta suurimman osan kuitenkin.

Eri tutkimusten mukaan päästöt vesistöihin ovat suurimmillaan n. kaksi vuotta kunnostusojituksesta, jonka jälkeen ravinnehuuhtoutumat palaavat lähelle sitä tasoa, mitä se oli ennen kunnostusojitusta.

Tuhkalannoitus vaihtoehtona turvemaan kunnostusojitukselle

Tuhkalannoitus on varteenotettava vaihtoehto turvemaan kunnostusojitukselle. Tämä on mahdollista, jos puuston kasvu ja sitä myöden myös puuston veden haihdutuskyky saadaan sellaiselle tasolle, että se riittää ylläpitämään vedenpinnan riittävän alhaalla. Tällöin kunnostusojitusta voidaan lykätä tai kunnostusojitusta ei välttämättä tarvitse tehdä ollenkaan.

Suon ennallistaminen

Suon ennallistaminen on varteenotettava vaihtoehto suometsän hoidossa. Ennallistamisessa on tavoitteena saada palautettua suo samankaltaiseen tilaan, kuin mitä se oli ennen ojitusta. Ennallistamiseen voi saada myös julkista tukea. Ennallistamisvaihtoehdot ja menetelmät määritetään aina tapauskohtaisesti.

 

Soiden ennallistamisesta lisätietoa Luonnonvarakeskuksen sivuilla.

Hinnasto

Tuntityönä
Asiantuntijatyöt ja hankkeen ohjaus 75€/h
Konetyötunnit alkaen 89€/h
Metsurityö 45€/h

Tai
kiinteähintaisena hankkeena tarpeidesi mukaan. Pyydä tarjous

Metsän ojitus ojaverkko oja
Pintavesien ja ojitusten tarkastelua QGis paikkatieto-ohjelmalla
Ennen kunnostusojituksen aloittamista, pitää puusto poistaa ojan päältä metsä nieminen kunnostusojitus
Ennen kunnostusojituksen aloittamista, pitää puusto poistaa ojan päältä
Kunnostusojitus turvemaalla
Kunnostusojitus
Räme suo mänty suometsä kasvupaikkatyyppi suotyyppi
Räme
Suo ja metsän vaihettumisvyöhyke jätetään metsänkäsittelyn ulkopuolelle.
Suo ja metsän vaihettumisvyöhyke jätetään metsänkäsittelyn ulkopuolelle.
Lannoitukset kannattaa ajoittaa harvennusten perään metsä mänty kuusi kuivahko kangas metsälannoitus
Lannoitukset kannattaa ajoittaa harvennusten perään.

Metsän lannoitushankkeet

Metsiin tehdään kahdenlaisia lannoituksia. Näitä ovat metsän terveys- ja kasvulannoitukset.

Jos metsässä havaitaan ravinne-epätasapainosta johtuvia kasvuhäiriöitä, niin tällöin tulisi tehdä metsään terveyslannoitus. Jos metsä on muuten elinvoimainen, niin voidaan tehdä kasvulannoitus. 

Turvemailla on yleensä pulaa fosforista, kaliumista ja boorista. Typpeä on yleensä riittävästi. Tuhkalannoitus on yleisin ratkaisu näiden vajeiden paikkaamiseen turvemailla. Kivennäismailla pulaa on yleensä boorista ja  typestä.

Tarvekartoitus

Tarvekartoitus voidaan tehdä silmänvaraisesti ja neulasanalyysilla. Analyysilla saadaan tarkempi analyysi siitä, että mitä ravinteita puuttuu. Ravinne-epätasapaino olisi tärkeä havaita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mielellään jo taimikkovaiheessa. Vakavat ravinnehäiriöt aiheuttavat puustoon vikoja, kuten latvojen pensastumista / monilatvaisuutta, poikaoksia jne. mikä laskee oleellisesti puuston arvoa. Lannoitus olisi hyvä tehdä heti harvennuksen jälkeen, jolloin lisäkasvu saadaan ohjattua jääviin, parhaisiin puihin. Harvennuksen yhteydessä on oiva tilausuus ottaa neulasanalyysi.

Lannoitteiden levitys

Levitykseen on kolme vaihtoehtoa. Hyvin pienet pinta-alat voi levittää ihan käsin. Kun hehtaareita alkaa olla enemmän, niin tällöin levitys tehdään maalevityksenä esim. metsäkoneella. Kun hehtaareita alkaa olla yli 25ha, niin sitten levitys kannattaa tehdä helikopterilla ilmasta käsin. Neljäs vaihtoehto on levitys dronella tai lehtipuhaltimeen asennettavalla lisälaitteella. Aina parempi, jos lannoitushanke voidaan toteuttaa yhteishankkeena vaikka naapuritilojen kanssa. Tällöin yksikkökustannusta saa hieman alemmas. 

Metsän terveyslannoituksiin on saatavilla kemeratukea.

Hinnasto

Tuntityönä
Lannoitushankkeen suunnittelu ja ohjaus 75€/h
Käsinlevitys pienille pinta-aloille 45€/h
Levitys koneellisesti alkaen 89€/h
Lannoitteet tapauskohtaisesti ja hinta sen mukaan.

Tai
Kokonaishankkeena sisältäen tarvekartoituksen, lannoitteet, suunnittelun, hankkeen operatiivisen ohjauksen ja lannoitteiden levityksen. Alkaen 440€/ha.

Paikkatietopalvelut ja kartoitushankkeet

Metsä Niemiseltä paikkatietopalvelut metsän- ja luonnonhoidon tarpeisiin. Palvelu sopii myös erinäisiin kartoitushankkeisiin, joissa mm. kartoitetaan ennalta rajatun alueen tiestöä / reitistöä tai kartoitetaan esim. säästöpuuryhmiä tai yksittäisiä tiettyjä puita. Palvelun tuottamisessa hyödynnetään eri organisaatioiden tuottamaa olemassa olevaa avointa paikkatietodataa ja sitä myös tuotetaan itse erilaisilla analyyseilla ja muilla työkaluilla / menetelmillä.

Hinnasto

Paikkatietopalvelut tuntityönä pienissä projekteissa 75€/h
Pidempikestoiset projektit: Pyydä tarjous

Paikkatieto tiet ja polut
Reittien kartoitushanke. Paikkatieto-ohjelmana QGis. Pohjakartat maanmittauslaitoksen tietokannasta.
Harvennushakkuu mäntymetsä
Harvennushakkuu hakkuukoneella
Puutavaran lähikuljetus tien varteen puun ajo
Puutavaran lähikuljetus

Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu sekä puunkorjuun operatiivinen ohjaus

Puunkorjuun ja leimikon suunnittelupalvelu pitää mm. sisällään: 

– Leimikon ja tilanrajojen merkkaamisen maastoon
– Varastopaikan valinta ja valmistelu
– Ennakkoraivaustarpeen määrittäminen
– Lähikuljetusreitin valinta ja merkkaaminen maastoon tarvittaessa
– Tien kaukokuljetuskelpoisuuden määrittäminen
– Säästöpuuryhmien rajaaminen maastoon
– Lakikohteiden merkkaaminen maastoon
– Suojavyöhykkeiden merkkaaminen vesistöihin

Puunhankinnan ja puunkorjuun operatiivinen ohjaus

Ohjaan puunhankinnan ja puunkorjuun prosessin alusta loppuun alkaen puukaupasta päättyen puun loppukäyttöpaikkaan. Käytännössä puukaupan jälkeen huolehdin leimikot korjuuvalmiiksi hakkuita varten ja siirrän ne sitten varantoon odottamaan toteutusta. Pystykaupoissa kohde siirtyy Metsä Niemisen leimikonvälityksessä puunostajan järjestelmään. Mikäli kyseessä on hankintakauppa ja jonka Metsä Nieminen toteuttaa, niin tällöin  puunkorjuu toteutetaan omilla resursseilla.
Puunhankinnan ohjaukseen liittyy siis koko puunhankinnan logistinen ketju.

Hinnasto

75€/h

 


HUOM. Puukauppa-asiakkaille tämä palvelu sisältyy puukaupan välityspalkkioon.
 

Johtokatujen raivaus ja vierimetsien hoitohankkeet

Tämä palvelu on suunnattu lähtökohtaisesti yrityksille ja organisaatioille. Sähkölinjojen johtokatujen vierimetsien hakkuun takarajojen mittaamisesta ja merkkaamisesta meillä on työkokemusta yli 200km matkalta. Tämä palvelu kattaa siis hakkuun takarajan mittaamisen keskimmäisestä johtimesta molemmin puolin. Takaraja avataan vesurilla ja näin nauhat menevät viivasuoraan. Samassa yhteydessä merkataan kiinteistönrajat ja rajapyykit. Käytettävissä tuoreimmat maanmittauslaitokset aineistot ja laadukas maasto GPS. Hakkuun takarajojen mittaus keskimmäisestä johtimesta kuitenkin perinteisesti mittanauhalla varmimman mittaustuloksen saamiseksi.

Suppea palvelu sisältää:
– Hakkuun takarajojen mittaaminen ja merkkaaminen. Tämä sisältää myös nykyisen johtokadun leveyden tarkistamisen niillä kohdin, joissa ei ole hakattavaa, kuten taimikot.
– Kiinteistönrajojen merkkaaminen
– johtokadun raivaus

Kattava palvelu sisältää suppean palvelun lisäksi vielä:
– Puunkorjuun suunnittelun
– Mikäli metsässä on muutenkin tarpeen tehdä hoitotöitä, niin annamme niistä toimenpide-ehdotukset
– Määritämme ennakkoraivaustarpeet
– Kartoitamme potentiaaliset varastopaikat ja lähikuljetusreitit valmiiksi
– Luokittelemme metsätiet joko kaukokuljetuskelpoisiksi tai kaukokuljetuskelvottomiksi
– Paikkatietopalvelun

Hinnasto

Pyydä tarjous

Sähkölinjan Vierimetsän takarajan mittaus ja nauhoitus
Vierimetsän takarajan nauhoitus
Jatkuva kasvatus mäntymetsässä kahdessa jaksossa
Jatkuva kasvatus
Virkistysalue Suo isoneva retkeilyreitti
Virkistysalue

Erikoiskohteiden hoidon suunnittelu ja toteutuksen ohjaus

Suunnittelen erilaisten erikoiskohteiden hoidon ja käsittelyn. Lisäksi hoidan toimenpiteiden operatiivisen ohjauksen.

Näitä kohteita voivat olla mm. 
– Jatkuvan kasvatuksen kohteet
– Puistometsät
– Taajamametsät
– Kaavoitetut alueet
– Virkistysalueet
– Maisematyölupakohteet
– NATURA -alueet

Hinnasto

75€/h tai
Voit myös pyytää tarjouksen kokonaishankkeesta


HUOM. Puukauppa-asiakkaille tämä palvelu sisältyy puukaupan välityspalkkioon.

Tilanrajojen merkkaaminen ja avaaminen

Ovatko kiinteistönrajasi kenties merkkaamisen tarpeessa ja kaipaisiko rajalinja aukaisua? Metsä Nieminen hoitaa asian. Käytössä on viimeisimmät Maanmittauslaitoksen kiinteistötiedot ja laadukas maasto-GPS.

Mikäli raja on hävinnyt näkyvistä kokonaan eikä sen sijainnista ole tarkkaa tietoa, niin tällöin kannattaa aloittaa kiintopisteistä eli rajapyykeistä. Tämän jälkeen voidaan alkaa hakea rajalinjan tarkempaa sijaintia. Tällöin vanhalta oletetulta rajalinjalta kannattaa katsoa, löytyisikö jotain vanhoja merkkejä rajalinjasta. Näitä voivat olla mm. vanhat vesurointijäljet puiden rungoissa, piikkilanka, ojakatkot tai viisarikivet. Kun rajaan on päästy jotenkin kiinni, niin sitä ”kepitetään” samalla vesurilla puita oksien, jotta näkyvyyttä tulee lisää. Tämän jälkeen rajalinja varsinaisesti avataan ja siltä kaadetaan alikasvos ja puustokin jos se on tarpeen. Virallinen suositus on, että rajalinjan keskipisteestä pidetään rajalinja auki 0,75m molemmin puolin. Eli tällöin rajalinjan leveys olisi yhteensä 1,5m. Rajalinjan on oltava viivasuora, ellei rekistereihin ole muuta merkattu. Eli lähtökohtaisesti kahden rajapyykin välillä ei voi olla mutkittelua.


Umpeen kasvaneen rajalinjan saa avata, vaikka naapuri vastustaisi sitä. Tällöin edellytyksenä on kuitenkin, että rajalinja on aikanaan avattu maanmittaustoimituksessa eikä rajasta ole epäselvyyttä tai erimielisyyttä. Hyvien tapojen mukaista on, että aukaisusta ainakin ilmoitetaan naapurille (pelkästä tilanrajan nauhoittamisesta eli merkkaamisesta ei tarvitse ilmoittaa, jos rajan paikka muuten tiedossa). Rajalinjan aukaisemisen ja merkkaamisen kustannukset maksaa lähtökohtaisesti tilaaja. Tilaaja voi halutessaan pyytää naapuria osallistumaan kustannuksiin, mutta naapurin ei ole pakko osallistua kustannusten jakoon. 

Jos rajalinjalta joudutaan kaatamaan puustoa (kuitu / tukki), niin tällöin kukin puu kuuluu sille omistajalle, kumman puolelta rajalinjaa puu on kaadettu. Mikäli puita kasvaa keskellä avattavaa rajaa, niin tällöin paras ratkaisu on tehdä niin, että joka toinen puu kuuluu toiselle jne.

Selkeää rajalinjaa, joka on pidetty auki, merkkaa vajaan kilometrin tunnissa. Pahasti umpeenkasvaneilla rajoilla tuntituotos voi jäädä runsaaseen 100 metriin tunnilta.

Hyödyllisiä palveluita

Jos rajapyykkejä puuttuu tai ne ovat eri paikassa kuin pitäisi, niin tällöin pitää olla yhteydessä Maanmittauslaitokseen
Halutessasi pääset Paikkatietoikkunasta myös itse katsomaan kiinteistösi rajoja. Palvelussa saa näkyviin myös ilmakuvat ja paljon muuta. Kiinteistörekisteristä maanomistaja pääsee tarkastelemaan oman kiinteistön tietoja tarkemmin.

Hinnasto

75€/h tai
Rajan etsiminen, merkkaaminen ja aukaisu voidaan myös laskea mukaan vaikkapa metsänhoitohankkeiden urakkahintaan. Vaihtoehtoja siis on.


HUOM. Puukauppa-asiakkaille rajojen etsiminen ja merkkaaminen sisältyy aina puukaupan välityspalkkioon niiltä osin, joilla leimikko leikkaa rajanpintaa.

Tilanrajan merkkaaminen kuusimetsä leimikko
Tilanrajan merkkaaminen
Metallinen rajapyykki tilan raja
Metallinen rajapyykki
Metsätilan kiinteistönrajan aukaisu metsurityönä tilanraja Pori metsä nieminen
Kiinteistönrajan aukaisu metsurityönä
Kiinteistönrajan rajapyykki turvemaalla
Puinen rajapyykki turvemaalla
Metsätalouden veroilmoitus
Metsätalouden veroilmoitus 2021 2C lomake

Metsätalouden veroilmoitus 2C ja veroneuvonta

Monelle metsänomistajalle metsäveroilmoituksen täyttö on jokavuotinen päänvaiva. Se koetaan hankalaksi etenkin, jos verovuonna on ollut tapahtumia, kuten puukauppaa tai on teettänyt ulkopuolisella vaikka metsänhoitotöitä. Tai jos ei ole ennen tehnyt veroilmoitusta.

Metsänomistaja voi ulkoistaa metsäveroilmoituksen tekemisen Metsä Niemiselle. Tarvitsemme ilmoituksen tekoon ensinnäkin valtuutuksen. Lisäksi tarvitsemme tiedot vuoden tapahtumista, kuten kuitit. Tarvitsemme tietoa myös mm. poistoista, mahdollisen metsävähennyksen käytöstä ja mahdollisista hankintahakkuista. Kyselemme niitä sitten tarpeen mukaan.

Jos metsänomistaja on Alv. velvollinen, niin voin tehdä samassa yhteydessä myös arvonlisäveroilmoituksen. Jos metsänomistaja ei ole ALV. -velvollinen, niin siihen kannattaa hakeutua. Avustamme hakuprosessissa tavittaessa.

Yleistietoa metsäveroilmoituksesta verottajan sivuilla.

Hinnasto

Metsäveroilmoituksen teko on tuntityötä. Hinta 75€/h

Hyvin tyypillinen ajanmenekki on 3-5h / veroilmoitus. Isoilla tiloilla, joilla on ollut paljon tapahtumia vuoden aikana, niin ilmoituksen tekoon on saattanut mennä koko työpäivä (8h). Riippuu siis hyvin paljon tilan koosta, tapahtumista, tositteiden määrästä jne. Toki myös metsätilojen määrä vaikuttaa. Jos tiloja on useita ja niissä on ollut verovuoden aikana tapahtumia, niin ne omalta osaltaan lisäävät ajanmenekkiä.

Suullinen veroneuvonta hankkeiden ja puukaupan yhteydessä on maksutonta Metsä Niemisen asiakkaille.

Ota yhteyttä

Yhteydenottosivu