Metsä- ja yksityisteiden perusparannus ja uuden tien rakentaminen

Metsäteiden heikko kunto rajoittaa pääsyä metsäpalstoille, joka näkyy mm. metsänomistajalle maksettavassa puukauppatilissä ja metsätilan arvossa. Tekemällä metsätien perusparannus varmistetaan pääsy metsiin tarvittaessa jopa vuoden ympäri. Perusparannukseen kannattaakin investoida käyttöasteen mukaan ja senkin pohjalta, että paljonko metsää on kyseisen tien vaikutuspiirissä. Tai onko tien varressa vaikkapa asutusta.

Jos metsätien vaikutuspiirissä on vain joitakin kymmeniä hehtaareita metsää, niin tällöin ei ole välttämättä järkevää tehdä täydellistä peruskorjausta, vaan se tehtäisiin ”kevyempänä”. Tällöin monesti riittää tienvarsivesakon poisto, tien rungon kuivatuksen parantaminen eli reunapalteiden poisto, sivuojat ja / tai rummut kuntoon ja uuden murskekerroksen laitto sekä tien pääliosan muotoilu. Näillä toimenpiteillä saadaan jo huomattavasti parannettua tien käyttöastetta kohtuullisin kustannuksin. 

Jos puhutaan metsätiestä, jonka vaikutuspiirissä on satoja hehtaareita metsää, niin tällöin, jos tien heikko kunto rajoittaa esim. puutavara-autojen pääsyä kohteille, niin tällöin on jo todellinen tarve metsätien täydelliselle peruskorjaukselle, jossa samalla tiestä tehdään ympäri vuoden liikennöitävä. 

Metsätien perusparannuksessa mm. tie muotoillaan uudestaan ja levennetään samalla jos tarpeen, kantavuutta parannetaan, kuivatusta parannetaan eli ojat perataan, ojarummut uusitaan, routiville paikoille laitetaan suodatinkangas ja kääntöpaikat kunnostetaan vastaamaan uusia isompia puutavara-autoja.

Metsäteiden perusparannushankkeisiin on mahdollista saada Kemera -tukea. Muille yksityisteille on saatavilla ELY -keskuksesta yksityistieavustusta.

Hinnasto

Tien perusparannushanke alkaen 10 000€/km sisältäen suunnittelutyön ja hankkeen ohjauksen, lupa ja tukiasioinnin, perusparannustyön, materiaalit, kuten murskeet, rumpuputket jne. 
Piennartasanteiden eli penkkateiden teko turvemaille on huomattavasti halvempi vaihtoehto varsinaiseen metsätiehen verrattuna. Piennartasanne alkaen 2000€/km
Uuden tien rakentaminen: Kysy tarjous
 
Tai tuntityönä
Suunnittelu ja hankkeen ohjaus 75€/h
Konetyötyö alkaen 89€/h
Metsurityö tiealueella alkaen 45€/h
Tietyömaa Aittaluoto Pori. Puiden kaatamista uuden tien tieltä.
Kuivilla mäntykankailla jo maan tasaamisella ja murskeen levityksellä saa tukkiautolla kulkukelpoista tietä pienin kustannuksin.
Kuivilla mäntykankailla maan tasaamisella ja murskeen levityksellä saa tukkiautolle kulkukelpoista tietä pienemmillä kustannuksilla. Esimerkkikohde.

Metsä- ja yksityisteiden peruskunnossapito ja teiden hoito

Metsäteiden peruskunnossapito pitää mitoittaa tien käytön ja käyttötarpeen mukaan. Jos metsätien vaikutuspiirissä on talousmetsää vain joitakin hehtaareita, niin metsätalouden kannattavuuden näkökulmasta tien peruskunnossapitoon riittää vain välttämätön kunnossapito. Näitä voivat olla vaikkapa sortumien korjaus, lanaaminen tarvittaessa ja tienvarsipuuston / vesakon niitto viimeistään sitten, kun vesakko alkaa haitata tien käyttöä.

Metsä Niemiseltä saa kaikki metsäteiden peruskunnossapitoon liittyvät palvelut. Näitä ovat esimerkiksi lanaaminen, pintaan nousseiden maakivien poisto, tienvarsivesakoiden raivaus ja niitto, routavaurioiden ja sortumien korjaus, ojarumpujen avaaminen tai uusiminen, reunapalteiden poisto ja sorakerroksen levitys eli kulutuskerroksen vahvistaminen. Myös pölynsidonta eli suolaus. Talvikunnossapitoon aurausviitoitus, lumen poisto, liukkauden torjunta ja polanteen poisto.

Metsäteiden kuivatus eli ojat. Metsäteiden kuivatuksessa käytetään sivu- niska- ja laskuojia. Metsätien rakenne menettää helposti kantavuutensa jos vesi jää seisomaan ojiin. Tien kuivatuksen varmistaminen on normaali vuosittain tehtävä toimenpide. Sama koskee rumpuja. Jos ne tukkeutuvat, niin seurauksena voi olla tilanne, missä vesi alkaa virtaamaan tien yli. Talvisin rumpuja myös jäätyy jonkin verran.
Rumpuja uusittaessa olisi hyvä, että putken halkaisija olisi vähintään 400mm. Liittymien kohdalla riittää vähän pienempi. Liian pieni putki tukkeutuu herkästi. Metsätien kuivatukseen liittyy myös tien pääliosan pitäminen kuperana. Tällä mahdollistetaan veden valuminen tien päältä sivuojiin. Jos vesi jää seisomaan tien päälle, niin tien runko vettyy, jolloin tien kantavuus laskee oleellisesti.

Metsäteiden hoito ja ylläpito kannattaa, koska sillä pidetään tie liikennöitävässä kunnossa ja siten voidaan välttää kalliimmat ja järeämmät peruskorjaukset. Hyvin paljon on metsäteitä, joissa hoito ja kunnossapito on ollut vuosia tekemättä. Tällöin tielle on kertynyt korjausvelkaa ja tie on voinut päästä niin huonoon kuntoon, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä metsätien perusparannus.

Metsäteiden peruskunnossapito on lähtökohtaisesti tuntityötä. Materiaalit laskutetaan erikseen, kuten murskeet, rumpuputket jne. Mahdolliset erikoisvarusteet koneisiin laskutetaan sopimuksen mukaan. Metsä Niemiseltä myös toistaiseksi voimassa olevat teiden peruskunnossapidon- ja hoidon palvelut.

Hinnasto 

Konetyö alkaen 89€/h
Metsurityö tiealueella alkaen 45€/h
Tien toistaiseksi voimassa oleva hoitosopimus: Pyydä tarjous

Metsäautoteiden kunnossapito ja perusparannus (28)
Murskeen levitys
Metsäautoteiden kunnossapito ja perusparannus (30)
Sortumien paikkaaminen
Mökkitien tienvarsipuuston harventamista metsätie metsäautotie energiapuu hakkuu husqvarna
Mökkitien tienvarsipuuston harventamista metsurityönä

Muut metsäteiden kunnostus- ja huoltotyöt

Näitä voivat olla mm. tiukkojen käännösten loiventaminen puutavara-autoa varten tai tielle lumen painosta taipuneiden puiden poisto. Muita tyypillisiä toimeksiantoja ovat metsäteiden talvikunnossapito eli ainakin lumenauraus ja mahdollisesti myös liukkauden torjunta.

Nämä pienimuotoiset korjaus- ja ylläpitotyöt ovat aina tuntitöitä. Mahdolliset materiaalit laskutetaan erikseen, kuten hiekoitussepeli. Myös koneisiin asennettavat lisävarusteet, kuten täryttimet, laskutetaan sopimuksen mukaan.

Kysy myös tieisännöinnistä.

Hinnasto

Konetyötunnit alkaen 89€/h
Metsurityö tiealueella alkaen 45€/h
Tieisännöinti: hinta tarjousperusteisesti

Metsätien talvikunnossapito
Metsätien talvikunnossapito
Metsätien talvikunnossapito. Lume auraus
Metsätien talvikunnossapito. Lumen auraus

Ota yhteyttä

Yhteydenottosivu