Metsänhoidon palvelut Metsä Niemiseltä

Metsä Nieminen tarjoaa metsuri- ja metsänhoidon palvelut Ulvilassa, Porissa ja lähikunnissa Satakunnan alueella. Metsään kuin metsään löytyy sopiva vaihtoehto. Kun palveluissani yhdistyvät yli 10 vuoden käytännön metsänhoitotöiden kokemus ja insinööritaito, niin nämä yhdessä tuovat parhaimman mahdollisen lopputuloksen. Metsänhoitotöiden teettäminen onnistuu minulta sekä yksityisten metsänomistajien metsiin, että eri organisaatioiden ja yritysten tarpeisiin. Toiminnan ohjauksessa käytössä Foresta metsätietojärjestelmä.

Tämän sivun palvelut tiivistetysti: Metsän uudistaminen, metsämaan maanmuokkaus, taimien istutus, siementen kylvö, taimikon heinääminen eli heinäntorjunta, taimikon varhaisperkaus eli taimikon varhaishoito, taimikon perkaus / harvennus eli taimikonhoito, nuoren kasvatusmetsän kunnostus ja hoito sekä energiapuunkorjuu, ennakkoraivaus / näkemäraivaus, puunkorjuu / metsänhoidolliset hakkuut, uudistusalan jälkiraivaus, puistometsien ja virkistysalueiden hoito, erikoishakkuut, taajamahakkuut, jatkuva kasvatus, tonttihakkuu, ongelmapuun kaato, pihapuun kaato, johtokatujen raivaus, siemenpuiden poisto ja puiden pystykarsinta, metsätuhokartoitus ja tuulenkaatojen puunkorjuu.

Hinnasto

Palveluissa käytetään hehtaari- tai tuntihintoja. Istutuksilla käytettävissä kappalehinta. Huomioithan, että hinnat ovat ilman arvonlisäveroa. Arvonlisäverollisen hinnan saa selville kertomalla esitetyt hinnat luvulla 1,24. Toki tarjouksissa on myös aina mukana veroerittely.  Arvonlisävero on metsänomistajalle vain läpikulkuerä, joten metsänomistaja saa sen täysimääräisenä takaisin, jos metsänomistaja on hakeutunut ALV. -velvolliseksi. Lisäksi verottomasta osuudesta saa vielä metsäverotuksessa -30%. Neuvon tarvittaessa parhaani mukaan metsäveroilmoituksen täytössä. 

Minimi työveloitus metsänhoidon palveluissa 200€ (Alv. 0%) / toimeksianto.
Hälytyslisä alle 8tunnin varoitusajalla tulleesta kiireellisestä toimeksiannosta 100€ / lähtö (Alv. 0%). Näitä tilanteita voivat olla mm. tilanteet, joissa myrsky on kaatanut puita tielle ja ne pitää käydä nopeasti siirtämässä. 

Metsäneuvonta metsänomistajalle on maksutonta.

Hinnat alempana Alv. 0%
Laskutusväli isommissa hankkeissa lähtökohtaisesti 1kk.
Tehdylle työlle annetaan laatutakuu.

Metsän uudistaminen; istutus, kylvö ja maanmuokkaus

Istutuksella saadaan monesti aikaiseksi täysitiheä taimikko verrattuna esim. luontaiseen metsänuudistamiseen. Istutustyö lähtökohtaisesti kappalehinnalla (ei sisällä taimia). Hinnat sisältää istuttamisen, taimihuollon, rahdin ja taimien kuljettamisen terminaalista / varastolta palstalle. Hintaan sisältyy myös taimien kantamista max 200m tien reunasta palstan keskikohtaan. Mikäli matka on pidempi, laskutetaan kantamisesta 40€/h tai vaihtoehtoisesti voidaan sisällyttää kantamiset taimien kappalehintaan. Erittäin pitkillä kuljetusmatkoilla käytettävissä mönkijä. Tällöin tuntihinta / kappalehinta taimien kuljetuksista katsotaan tapauskohtaisesti.

Hinnasto

Pieni paakkutaimi: 0,23€/kpl
Keskikokoinen paakkutaimi: 0,28€/kpl
Iso paakkutaimi: 0,49€/kpl
Tai istutus sopimuksen mukaan 40€/h
Istutus muokkaamattomaan maahan 40€/h
Täydennysistutus 40€/h
Istuttaminen kuokalla 40€/h

Jos asiakas järjestää omatoimisesti taimihuollon ja taimien kuljettamisen varastolta / terminaalista palstalle perille asti, niin taimen istutushinnasta voidaan sopia alennus.

Esimerkki istutustyön kustannuksesta: Hehtaarille istutetaan 1800kpl keskikokoisia kuusentaimia. Kappalehinta 0,28€/kpl. Kohde tien vieressä ja hyvä istutusmaa. Maanmuokkaus tehty. Istutustyön hinta 504€ + ALV24%. Kustannus metsänomistajalle verovähennysten jälkeen 352,20€/hehtaari.

Taimien hinnat alkaen 0,17€/kpl

Kylvö

Kylvö on potentiaalinen vaihtoehto istutukseen verrattuna erityisesti männyn kohdalla. Kylvö sopii uudistamismenetelmäksi keskikarkeilla ja karkeilla maalajeilla. Kylvöllä saadaan aikaiseksi tiheämpi taimikko kuin istutuksessa. Kylvön hintaan eivät sisälly siemenet.

Hinnasto

Käsinkylvö tuntityönä 40€/h
Tai 350€/ha – 500€/ha
Kylvö koneellisesti: Hinta tarjouksen mukaan

Metsämaan maanmuokkaus

Metsämaan maanmuokkauksella luodaan paremmat lähtökohdat metsän uudistamiselle. Maanmuokkaus on hyvin suositeltavaa tehdä, jotta metsän uudistaminen onnistuu toivotulla tavalla. Muokkausmenetelmiä ovat äestys, laikutus, mätästys, kääntömätästys ja naveromätästys. Muokkasmenetelmään vaikuttaa kasvupaikka, kasvupaikan vesitalous, maalajikkeen olomuoto ja vedenpidätyskyky. 

Samalla uudistusalalla voidaan käyttää myös useampaa uudistamismenetelmää, jos uudistamisalalla vesitaloudessa tai maalajikkeessa on vaihtelua. Tyypillistä on esimerkiksi kuusen uudistamisalalla, että märät notkot saatetaan naveromätästää ja kuivemmat osat laikkumätästetään. Jos kuviolla on vielä pieniä kohoamia, joissa kasvupaikka hieman kuivempi / karumpi, niin nämä voidaan laikuttaa. Tällaisella kohteella kannattaa harkita sekaviljelyä eli mäntyä ja kuusta sekaisin. Sekaviljelyä kannattaa muutenkin suosia aina kun mahdollista.

Hinnasto

Maanmuokkaus voidaan tehdä tuntityönä tai hehtaarihinnalla. Hintoihin vaikuttaa mm. maasto, siirtomatka, kivisyys, onko kantoja nostettu ja muokkausmenetelmä. Lähtökohtaisesti erittäin kiviset kohteet tai vaikeakulkuiset kohteet tehdään tuntihinnalla.

Maanmuokkaus tuntityönä 89€/h 
Tai 290€/ha – 899€/ha

Metsän uudistamisen palvelupaketti

Halutessasi voit pyytää Metsä Niemiseltä metsän uudistamisesta kokonaisvaltaisen tarjouksen joka sisältää metsämaan maanmuokkauksen, istutukset / kylvön ja taimet /siemenet. Halutessasi voit pyytää palvelupakettiin vielä uudistusalan jälkiraivauksen, joka tehdään ennen uudistamistöitä, jos ennakkoraivausta ei ole tehty ennen päätehakkuuta.

Kustannusesimerkki palvelupaketin muodostumisesta: Kuusen istutuskohde. Maanmuokkaus 500€/ha, taimet 400€/ha ja istutustyö 500€/ha = 1400€/ha.  Lopullinen kustannus verovähennysten jälkeen 980€/ha.

metsänhoitotyöt istutus pottiputki niemisenmetsätalouspalvelu
Männyn taimi ja pottiputki
Metsänhoitotyöt taimia uudistusalalle niemisenmetsätalouspalvelu metsä nieminen
Taimia uudistusalalle
Metsämaan maanmuokkaus kaivinkone laikkumätästys
maanmuokkaus
Taimikon heinäyksellä on kiire heinäntorjunta
Taimikon heinäyksellä on kiire

Taimikon heinääminen eli heinäntorjunta

Heinääminen voi tulla kyseeseen rehevillä ja kosteilla kasvupaikoilla ensimmäisenä ja toisena vuotena istutuksesta. Yleensä hyvin tehty maanmuokkaus antaa taimelle hyvän etumatka, mutta joskun heinää ja vadelmaa on niin paljon, että taimet uhkaavat tukahtua alle. Tällöin on riskinä sekin, että korkea heinikko lakastuu talven tultua hentojen taimien päälle katkaisten ne. Tällöin on syytä tehdä heinääminen. Mikäli heinä aiheuttaa ongelmia, niin yleensä riittää heinän tallominen jalan taimen ympäriltä. Mikäli taas kyseessä on runsas vadelmikko, niin tällöin pitää jo ottaa raivaussaha avuksi. 

Heinäämiselle paras aika on loppukesästä alkutalveen ennen lumentuloa. Heinääminen on lähtökohtaisesti tuntityötä. Selkeissä tapauksissa voidaan tehdä hehtaarihinnalla.


Hinnasto

Tuntihinnalla – ilman raivaussahaa 40€/h
Tuntihinnalla –  raivaussahan kanssa 45
€/h
Hehtaarihinnalla 240€/ha – 899€/ha

Taimikon varhaisperkaus eli varhaishoito

Taimikon varhaisperkaus tehdään tyypillisesti n. 4-7 vuotta metsän uudistamisesta. Tavoitteena poistaa havupuiden kasvua ja kehitystä haittaava lehtipuusto. Lehtipuusto kasvaa alkuvaiheessa huomattavasti nopeammin kuin havupuut. Mikäli havupuuntaimikkoon ei tehdä varhaisperkausta, niin tällöin havupuiden kasvu taantuu ja osa puista kuolee. Pahimmassa tapauksessa, mikäli mitään ei tehdä, niin kuviolla alkaa kasvamaan aivan jotain muuta, kuin mitä sinne alun perin on haluttu. Tällöin koko uudistamiseen käytetty investointi voidaan menettää. Lisäksi kokonaan tekemättä jäänyt tai puutteellisesti tehty varhaisperkaus lisää taimikon harvennuksen kuluja huomattavasti tulevaisuudessa, kun sen aika tulee. Istutetuissa rauduskoivikoissa tai haavikossa harvemmin tarvitsee tehdä varhaisperkausta.

Esimerkki taimikon varhaisperkauksesta

Viereisistä kuvista ylimmässä on juuri tehty varhaisperkaus luontaisesti syntyneeseen männyntaimikkoon. Maanmuokkausmenetelmänä käytetty laikutusta. Alimmassa kuvassa istutettu kuusentaimikko, jossa toimenpiteellä on jo kiire, sillä lehtipuut ovat kaksi kertaa istutettuja kuusia pidempiä. Tässä esimerkissä ollaan jo siinä rajoilla, että työlaji olisi taimikon perkausta / harventamista.

Varhaisperkaus käsittää taimikot, joiden poistuman ja /tai jäävän puuston pituus on max 3m. Varhaisperkauksessa lähtökohtaisesti käytössä hehtaarihinta. Hehtaarihinnan suuruuteen vaikuttaa poistuman määrä hehtaarilla, poistuman pituus, puulaji, maasto ja kohteen sijainti. Tyypillisesti rehevillä ja kosteilla kasvupaikoilla poistuma on hyvin suuri, kun taas karuilla ja niukkaravinteisilla kasvupaikoilla poistuma on vastaavasti pieni. Toki käytetty maanmuokkausmenetelmä myös vaikuttaa poistumaan. Poistumaan luetaan kaikki 0,5cm ja sitä isommat kannot. Jos poistuma koostuu valtaosaltaan pelkästä vadelmasta, niin silloin työlajina on heinääminen.

Hinnasto

Hehtaarihinnalla 280€/ha – 1 100€/ha
Tuntihinnalla 45€/h

Taimikon varhaishoitoon voi saada 160€/ha Kemera-tukea.

Hintaesimerkki varhaisperkauksesta:
Tuore kangas, kuuselle istutettu. Poistumaa hieman normaalia enemmän. Hyvä maasto. Työn hinta 650€/ha. Päälle lisätään arvonlisävero  156€/ha. Työn hinta yhteensä 806€/ha. Tämä ei suinkaan ole lopullinen hinta. Arvonlisäveron saa takaisin verottajalta, jos on liittynyt Alv. velvolliseksi. Sitten huomioidaan kemeratuki. Sitä saa 160€/ha, kun ehdot täyttyvät. Tällöin hinnaksi jää 490€/ha. Tästäkin saa vielä verotuksessa 30% veroedun, jolloin metsänomistajan maksettavaksi jää vain 343€/ha.

Taimikon varhaisperkaus myöhässä kuusentaimikko taimikon varhaishoito
Taimikon varhaisperkaus myöhässä

Taimikon perkaus eli taimikon harvennus

Taimikon perkaus eli taimikon harvennus. Käytetään puhekielessä myös nimitystä taimikonhoito. Tämä toimenpide tehdään, kun kasvatettava puusto on n. 4-7m pitkää. Taimikon perkauksessa kasvatettava puusto harvennetaan lopulliseen kasvatustiheyteen ennen ensiharvennusta. Kuusentaimikoihin tehdään taimikon harvennus puuston ollessa n. 4-5m pitkää ja männiköihin puuston ollessa n. 6-7m pitkää. Rauduskoivikot 4-7m pituisina. Taimikonharvennus on syytä tehdä, jotta voidaan valita parhaimmat puut kasvamaan. Toimenpide antaa jääville puille kasvutilaa ja enemmän ravinteita käyttöön. Puut kasvavat nopeammin pituutta sekä järeytyvätkin nopeammin. Taimikon perkaus eli harvennus onkin tärkein vaihe metsänhoidossa koko kiertoaikana. Tällä on vaikutusta aina uudistushakkuuseen saakka. Mikäli taimikon harvennusta ei tehdä, niin seurauksena ovat mm. kasvutappiot ja puuston riukuuntuminen. Tästä voi seurata sekin, että kuviolla alkaa kasvamaan valtapuulajina aivan eri puuta kuin on ajateltu. Hoitamattomuudesta seuraa myös kiertoajan pidentyminen ja hakkuutulojen viivästyminen. Kun tulee ensiharvennuksen aika, niin tällöin puusto kelpaa lähinnä energiapuuksi. Tällöin metsänomistaja saatta ensiharvennuksella jäädä lähes nollatuloille. Jos taimikonhoito on tehty ajallaan ja oikein, niin hakuutulo ensiharvennuksella on n. 1 000 – 1 500€/ha.

Hinnasto

Taimikon harvennus käsittää taimikot joiden poistuman ja /tai jäävän puuston pituus on 3-7m. Taimikon harvennuksessa lähtökohtaisesti käytössä hehtaarihinta. Hehtaarihinnan suuruuteen vaikuttaa poistuman määrä hehtaarilla, poistuman pituus, puulaji, maasto ja aikaisempi hoitohistoria. Tyypillisesti rehevillä ja kosteilla kasvupaikoilla poistuma on hyvin suuri, kun taas karuilla ja niukkaravinteisilla kasvupaikoilla poistuma on vastaavasti pieni. Mikäli varhaisperkaus on tehty ajallaan, niin monesti taimikon perkauskin on sillon halvempi (toki mahdollinen uudelleenvesominen vaikuttaa). 

Hehtaarihinnalla 320€/ha – 1 399€/ha
Tuntihinnalla 45€/h

Taimikon harvennukseen voi saada Kemera-tukea 230€/ha

Hintaesimerkki taimikon harvennuksesta:
Kuivahko kangas, mäntyvaltainen, varhaisperkaus tehty ajallaan. Poistuma maltillinen. Hyvä maasto. Työn hinta 560€/ha. Päälle lisätään arvonlisävero 134,40€/ha. Työn hinta yhteensä 694,40€/ha. Tämä ei suinkaan ole lopullinen hinta. Arvonlisäveron saa takaisin verottajalta, jos on liittynyt Alv. velvolliseksi. Sitten huomioidaan kemeratuki. Sitä saa 230€/ha, kun ehdot täyttyvät. Tällöin hinnaksi jää 330€/ha. Tästäkin saa verotuksessa vielä 30% verohyödyn, jolloin metsänomistajan maksettavaksi jää 231€/ha.

Nuoren kasvatusmetsän kunnostus ja hoito sekä energiapuunkorjuu

Nuoren kasvatusmetsän kunnostus ja hoito voivat tulla kyseeseen tapauksissa, joissa aiemmat hoitotoimenpiteet ovat jääneet tekemättä tai ne on tehty puutteellisesti. Puusto voi jo ikänsä puolesta olla ensiharvennusikäistä, mutta hoidon puutteen takia näillä kohteilla kasvu on taantunut ja puusto riukuuntunut. Tällöin vaihtoehtoina on kunnostusraivaus tai energiapuunkorjuu. Näillä kohteilla kannattavuutta kannattaa miettiä monelta eri kantilta. Tekemällä energiapuunkorjuun joko kokopuumenetelmällä tai karsittuna rankana metsänomistaja saattaa jäädä lähes nollatuloille, mutta metsä tulee kuntoon (riippuu paljon kohteesta ja korjuukustannuksista!) Toinen vaihtoehdoista on tehdä kunnostusraivaus, jossa metsä laitetaan tuottamaan ja kun varsinainen ensiharvennus tulee, niin tällöin metsänomistaja saa myös jo mukavasti puukauppatuloa (n. 1 000 – 2 000€/ha). Tällöin korjuukustannukset jäävät pienemmiksi. Mikäli metsänomistaja valitsee tämänkaltaiselle kohteelleen energiapuunkorjuun, niin raivauskustannuksia tulee yleensä joka tapauksessa, sillä ennakkoraivauksen joutuu tekemään joka tapauksessa. Katso lisätietoja ennakkoraivaus -osiosta. Mikäli korjuukustannukset jäävät maltillisiksi ja puuta kertyy järkevä määrä, niin tällöin voi olla kannattavaa tehdä kohteesta puukauppa ja tehdä siten energiapuunkorjuu.

Nuoren kasvatusmetsän kunnostus

Nuoren kasvatusmetsän kunnostus ja hoito käsittää kohteet, joiden poistuman ja / tai jäävän puuston keskipituus on yli 7m. Nuoren kasvatusmetsän kunnostuksessa ja hoidossa on käytettävissä hehtaarihinta ja / tai tuntihinta riippuen siitä mitä tehdään. Raivaussahatyöt ovat lähtökohtaisesti hehtaarihinnalla. Mikäli kohteella kerätään pienpuuta manuhakkuuna (moottorisahatyönä), niin tällöin moottorisahatyöt tehdään tuntityönä. 

Hinnasto

Hehtaarihinnalla – raivaussahatyö 360€/ha – 1 799€/ha
Tuntihinnalla – raivaussahatyö 45€/h 
Tuntihinnalla – moottorisahatyö 45€/h
Energiapuunkorjuu: Pyydä tarjous

Nuoren kasvatusmetsän hoitoon saa Kemera-tukea 230€/ha. Jos kerätään pienpuuta, niin tukeen saa tällöin 220€/ha korotuksen, jolloin tuki on 450€/ha

HUOM. Mikäli nuoren kasvatusmetsän raivauskustannus alkaa lähentymään 1400euroa hehtaarilta, niin tällöin kannattaa jo vakavasti harkita  koneellista energiapuunkorjuuta. Tällöin raivaus tehtäisiinkin ennakkoraivauksena, jossa kustannus on hieman edullisempi, metsänomistaja saisi korkeamman kemeratuen ja kaiken lisäksi puusta saatetaan maksaakin jotain, jolloin metsänomistaja saa metsänsä kuntoon jopa ilman kustannuksia tai saattaa jäädä jopa plussalle.

Hintaesimerkki nuoren kasvatusmetsän kunnostusraivauksesta:
Tuore kangas, sekapuusto, poistumaa hieman normaalia enemmän, aiemmat hoitotoimenpiteet jääneet rästiin, hyvä maasto. Työn hinta 1 000€/ha. Päälle lisätään arvonlisävero 240€/ha. Työn hinta yhteensä 1240€/ha. Tämä ei suinkaan ole lopullinen hinta. Arvonlisäveron saa takaisin verottajalta, jos on liittynyt Alv. velvolliseksi. Sitten huomioidaan kemeratuki. Sitä saa 230€/ha, kun ehdot täyttyvät. Tällöin hinnaksi jää 770€/ha. Tästäkin saa verotuksessa vielä 30% verohyödyn, jolloin metsänomistajalle jää maksettavaa 539€/ha.

Nuoren kasvatusmetsän kunnostus raivaussahatyönä
Raivaussahatyönä
Nuoren kasvatusmetsän kunnostus moottorisahatyönä
Energiapuunkorjuu metsurityönä
Polttopuurangan tekoa moottorisahalla
Polttopuurangan tekoa
Ensiharvennus_ennakkoraivaus
Ennakkoraivaus kuusikossa
Mäntymetsän_ensiharvennus_ennakkoraivaus
Ennakkoraivaus männikössä
Näkemäraivaus männikkömetsä
Näkemäraivaus männikössä

Ennakkoraivaus / näkemäraivaus

Ennakkoraivaus tulee kyseeseen kohteilla, joissa alikasvos haittaa tulevaa hakkuuta. Tällöin hakkuuta haittaava risukko ja pusikko tulee raivata ja kaataa maahan. Tällöin toimenpiteellä saavutetaan tehokkaampi puunkorjuu ja vähemmät korjuuvauriot. Lisäksi metsänomistaja saa paremman hinnan myymästään puusta, kun kohde on raivattu.

Tyypillinen ennakkoraivauskohde on ensiharvennuskohde, jossa on aikoinaan jäänyt aiemmat hoitotoimenpiteet tekemättä. Monesti nämä kohteet voivat olla energiapuukohteita. Poistumaa on tällöin hyvin runsaasti. Myös harvennushakkuilla voi esiintyä ennakkoraivaustarvetta. Ennakkoraivaus on tarpeen suorittaa myös uudistushakkuussa. Nimittäin vaikka pusikko ei kovinkaan paljoa haittaisi uudistushakkuuta, niin jäljelle jäävät katkenneet raipat ja tapit näyttävät rumilta sekä ne haittaavat metsän uudistamista. Kaiken lisäksi metsän uudistamisessa jäljelle jääneet raipat kehittyvät myöhemmin susipuiksi jollei niitä poisteta viimeistään varhaisperkauksessa.

Ennakkoraivauksella käytetään lähtökohtaisesti hehtaarihintaa. Hehtaarihintaan vaikuttaa poistuman määrä, poistuman pituus, korjuutapa ja puulaji. Tyypillisesti ensiharvennuskohteessa poistuma voi olla todella runsas, jos aiemmat hoitotoimenpiteet ovat jääneet tekemättä. Vastaavasti taas uudistuskypsässä metsässä poistuma voi olla pieni.

Mikä on näkemäraivaus?

Näkemäraivaus on käytännössä sama asia kuin ennakkoraivaus. Eli siinäkin otetaan hakkuuta haittaava alikasvos pois. Erona ennakkoraivaukseen lähinnä se, että näkemäraivauksessa otetaan vain isojen puiden tyvet puhtaiksi alikasvoksesta ja erityisesti kuusialikasvos raivataan. Eli näkemäraivaus on eräänlainen ”budjettiversio” ennakkoraivauksesta, jossa tavallaan ”oiotaan /nuukaillaan” ja otetaan vain pahimmat näkyvyyttä haittaava pusikko pois. Tämä menetelmä soveltuu lähinnä hoidettuihin metsiin, jossa raivattavaa alikasvosta on vähän.

Hinnasto


Hehtaarihinnalla 160€/ha – 1 399€/ha
Tuntihinnalla 45€/h
Kuvien esimerkkitapauksissa ensiharvennuskuusikon ennakkoraivauksen hinta oli 900€/ha ja männikössä 380€/ha. Oheisella videolla raivauksen kustannus 1 390€/ha.

Puunkorjuu; harvennus- ja uudistushakkuu, poiminta- ja erikoishakkuut

Puunkorjuu voidaan toteuttaa monella tapaa. Hakkuut voidaan tehdä perinteisesti metsurityönä tai hakkuukoneella. Jos hakkuulta haetaan isoa taloudellista tuottoa, niin yleensä lähtökohtaisesti konetyö on kannattavuudessa kannattavampaa metsurityöhön verrattuna. Kun suunnitellaan kohteen puunkorjuumenetelmiä, niin metsänomistajan omat tavoitteet vaikuttavat valintaan. Tähän palveluun liittyy oleellisesti puunkorjuun suunnittelu ja toteutuksen operatiivinen ohjaus. Tästä lisätietoa Asiantuntijapalvelut -osiossa.

Mitä puunkorjuu on?

Puunkorjuu on osa metsään tehtävää metsänhoidollista toimenpidettä, jossa puustoa käsitellään siten, että toimenpiteellä ohjataan metsän kasvua / käyttöä haluttuun suuntaan. Itsessään puunkorjuu käsittää hakkuun ja puutavaran kuljetuksen tienvarteen jatkokuljetusta varten. Puunkorjuuseen liittyy oleellisesti myös mahdollinen ennakkoraivaus, tienvarsivarastopaikan ja kääntöpaikan valmistelu. Puunkorjuuseen liittyy myös puunhankinnan logistinen ketju, joka toisaalta on niin laaja aihe, että sitä ei tarkemmin avata tässä.

Mitä harvennushakkuut ovat?

Harvennushakkuilla ohjataan puuston kasvua haluttuun suuntaan. Harvennushakkuissa poistetaan etupäässä puiden keskinäisessä kilpailussa jälkeenjääneitä ja huonolaatuisia puita. Jäljelle jäänyt puusto saa tällöin lisää kasvutilaa, ravinteita, valoa ja vettä käyttöönsä. Samalla tasataan latvakulmia. Rungot vahvistuvat, latvusto ja juuristo pysyvät elinvoimaisina.

Koska harvennushakkuiden ajankohta on? Harvennushakkuiden ajankohtaa arvioidaan /mitataan hyvän metsänhoidon suosituksiin nojaten. Yleensä kasvatusmetsissä taimikkovaiheen jälkeen tehdään ensiharvennus eli alaharvennus. Tämän jälkeen metsän annetaan kasvaa n. 20 vuotta, jonka jälkeen tehdään harvennushakkuu eli yläharvennus. Taas metsän annetaan kasvaa n. 20 vuotta, jonka jälkeen voidaan joko metsä uudistaa eli tehdä avohakkuu eli uudistushakkuu, tai metsään voidaan tehdä vielä kolmas harvennus.

Mikä on uudistushakkuu?

Uudistushakkuu, eli puhekielessä tarkoitettu aukkohakkuu voidaan tehdä metsään, jossa puuston kasvu on jo merkittävästi hidastunut ja arvokasvu lähes pysähtynyt. Puustossa saattaa olla sitoutunutta pääomaa 10 000- 18 000€/ha. Kun puusto on uudistuskypsää, niin kannattaa tehdä uudistushakkuu. Tällöin puuston pääoma vapautuu ja tilalle perustetaan uusi taimikko joko luontaisesti, istuttaen tai kylvämällä. Mikäli uudistushakkuuta lykätään tarpeettomasti vuosikymmenillä, niin riskit erilaisille tuhoille kasvavat huomattavasti, kuten kuusikoiden kohdalla juurikääpä tai kirjanpainaja.

Mitä poimintahakkuut ovat?

Poimintahakkuut ovat jatkuvan kasvatuksen metsiin tehtäviä hakkuita, joissa poistetaan etupäässä isoja kasvunsa kasvaneita puita ja tehdään tilaa pienemmille puille.

Muita hakkuutapoja ovat mm. ylispuuhakkuu, siemenpuuhakkuu, kaistalehakkuu, energiapuuhakkuu, suojuspuuhakkuu, verhopuuhakkuu, pienaukkohakkuu ja erikoishakkuu.

Hinnasto

Tuntihinnalla – metsurityö 45€/h
Tuntihinnalla – konetyö alkaen 45€/h
Urakkahinnalla – pyydä tarjous

Kun kyseessä on puukauppatilanne, ja puukaupan muotona on pystykauppa, niin tällöin puun ostaja vastaa korjuukustannuksista.

Harvennushakkuu metsurityönä turvemaalla
Harvennushakkuu metsurityönä
Harvennushakkuu mäntymetsä
Harvennushakkuu hakkuukoneella
Puutavaran lähikuljetus tien varteen puun ajo
Puutavaran lähikuljetus
Metsänhoitotyöt_Uudistusalan_jälkiraivaus
Uudistusalan jälkiraivaus tehtynä
Männyn uudistamisala päätehakkuun jälkeen
Tämä männyn uudistusala kaipaa jälkiraivausta ennen maanmuokkausta

Uudistusalan jälkiraivaus päätehakkuun jälkeen

Uudistusalan jälkiraivaus voi tulla kyseeseen uudistamisaloilla, joihin ei ole tehty ennakkoraivausta ennen uudistushakkuuta. Hakkuusta jäljelle jääneet raipat saavat maiseman näyttämään rumalta ja ne haittaavat metsän uudistamista. Tällöin kannattaa tehdä uudistusalan jälkiraivaus. Tällöin luodaan paremmat lähtökohdat metsämaan maanmuokkaukselle ja metsänviljelylle.

Hinnasto

Hehtaarihinnalla 150€/ha – 899€/ha
Tuntihinnalla 45€/h

Kuvien esimerkkitapauksissa kustannus 250€/ha

Puistometsien ja virkistysalueiden hoito sekä erikoishakkuut

Tarvittaessa teen myös puistometsien, virkistysalueiden ja taajamametsien siistimis- ja maisemointityöt. Tähän tarkoitukseen löytyy monenlaisia välineitä ja työkaluja. Näissä töissä käytetään aina tuntihintaa. Risujen ja rankojen poiskuljetuskin järjestyy tarvittaessa.  Isoille pinta-aloille, jos puuta tulee paljon, niin metsäkonekin on järjestettävissä.

Puistometsien tai virkistysalueiden hoidossa kannattaa harkita puukaupan tekemistä, jos puuta kertyy järkevä määrä. Näin saadaan maisemointityön kulut puunmyynnillä minimoitua. Kaikenlaiselle puulle löydetään kyllä ostaja.

Kustannusesimerkki puistometsän kulurakenteesta: Kuvitellaan kohde; Puistometsä taajamassa 1ha, alueella mm. ulkoilureitti ja sähkölinja. Puusto jatkuvan kasvatuksen periaatteella kasvatettava, metsän monikäyttö ensisijaisena tavoitteena. Kohde käsitellään metsurityönä. Kohteelta poistetaan maanomistajan toiveesta huonokuntoisia puita, vähennetään kuusen osuutta ja avataan näkyvyyttä. Kyseessä tuntityö. Kuvitellaan, että kohteella menee aikaa 80h sisältäen myös konetyötunnit puutavaran kuljettamiseen tienvarteen. Tukkipuuta tulee 50m3 (60€/m3) ja energiapuuta 25m3 (30€/m3). Kyseessä hankintakauppa.
Työkustannus: 5120€/ha
Puun myynnistä saatava tulo 3750€/ha
Puistometsähankkeen hinnaksi maanomistajalle jää 1370€/ha.

Hinnasto

Alkaen 45€/h

Puistometsä
Metsänhoitotyöt-Puistometsä
Puistometsä
Jatkuva kasvatut poimintahakkuu sekametsä hakkuu
Jatkuvan kasvatuksen poimintahakkuu juuri tehtynä
Jatkuva kasvatus poimintahakkuu Metsä Nieminen Oy
Jatkuva kasvatus poimintahakkuu
Metsänhoitotyöt_Jatkuva_kasvatus
Jatkuva kasvatus männikössä

Jatkuva kasvatus

Jatkuva kasvatus on yksi metsänkasvattamisen vaihtoehdoista. Jatkuvassa kasvatuksessa on ajatuksena, että puustossa ei ole varsinaisia kehitysvaiheita ollenkaan ja puustoa ei tarvitsisi päätehakata milloinkaan, vaan se uudistuu itsekseen hiljalleen. Jatkuvan kasvatuksen metsiä käsitellään poimintahakkuin. Poimintahakkuissa poistetaan etupäässä isoja ”valmiita” puita ja annetaan tilaa pienemmille puille. Tällä edesautetaan myös metsän taimettumista. Uuden taimiaineksen luontainen syntyminen on edellytys jatkuvan kasvatuksen onnistumiselle. Muuten puut loppuvat.

Kuusikot&Männiköt

Kuusikoiden kohdalla puhutaan eri-ikäiskasvatuksesta ja männiköiden kohdalla ns. monijaksollisesta kasvatuksesta. Eri-ikäiskasvatuksessa puusto koostuu eri-ikäisistä yksilöistä. Männiköitä taas kasvatetaan kahdessa tai kolmessa jaksossa. Eli ylimmässä jaksossa on ylin latvuskerros eli ns. valtapuut / tukkipuut. Toisessa jaksossa pienemmät ns. välikoon puut (kuitupuun koko. Siirtymässä seuraavaksi tukkipuukokoiseksi). Alimmassa jaksossa kasvaa taimiaines. Eli näitä kaikkia jaksoja pitää hoitaa. Alinta jaksoa käsitellään pääasiassa raivaussahatyönä ikään kuin taimikonhoitona. Keskimmäistä ja ylintä jaksoa on syytä käsitellä hakkuukoneella tai moottorisahalla. Jatkuva kasvatus eroaa monilta eri osin perinteisestä metsänkasvatuksesta. Metsä Nieminen hallitsee myös jatkuvan kasvatuksen kohteiden käsittelyn.

Jatkuva kasvatus

Jatkuvan kasvatuksen kohteita voidaan käsitellä myös pienaukoin. Tällöin kuviolle tehdään maksimissaan 0,3ha pienaukkoja. Ympäröivän metsän vaikutuksesta metsä uudistuu. Pienaukoilla saadaan myös metsään syntymään lehtipuita, joita muuten esiintyy harvakseltaan eri-ikäisissä kuusikoissa.

Jatkuva kasvatus on erittäin hyvä vaihtoehto perinteisille menetelmille erityisesti turvemailla ja alueilla, joilla on suuri maisema-arvo. Jatkuvan kasvatuksen isoimpia riskejä perinteisiin menetelmiin ovat mm. että uudistamista ei tapahdu eli taimiainesta ei synny. Tai juurikääpä, joka alkaa leviämään puustossa voi pakottaa tekemään uudistushakkuun ja vaihtamaan puulajia. Puuntuotos jatkuvassa kasvatuksessa on hieman pienempi, kuin viljelymetsätaloudessa. 

Mikäli olet kiinnostunut jatkuvasta kasvatuksesta, niin otathan yhteyttä. Voimme sopia pelkästä alempien latvuskerrosten hoidosta, tai sitten voidaan laittaa koko metsä kuntoon poimintahakkuulla. Tällöin kannattaa tehdä puukauppa, jotta saadaan isommat myyntipuuksi kelpaavat puut eteenpäin. Tällöin raivaussahatyöt tehdään ensin ja koneketju tulee perästä tekemään isommat puut.

Hinnasto

Jatkuvan kasvatuksen kohteilla voidaan raivaussahatöissä käyttää joko hehtaarihintaa tai tuntihintaa. Hehtaarihintaan vaikuttaa puuston ominaisuudet sekä poistuma. Tuntihinta on monesti selkeämpi näille kohteille, koska metsikkökuvioiden sisällä voi olla hyvinkin suurta vaihtelua.


Hehtaarihinnalla – raivaussahatyö 320€/ha – 1399€/ha
Tuntihinnalla 45€/h
Jatkuvan kasvatuksen kokonaishanke: pyydä tarjous


Kuvan esimerkkitapauksessa (männikkö) alemman jakson hoito raivaussahalla kustansi 540€/ha. Perästä tuli koneketju tekemään vielä poimintahakkuun. Poimintahakkuusta metsänomistaja sai vielä jokusen tuhannen euroa puunmyyntituloa hehtaarilta.

Tonttihakkuut

Oletko kenties ostanut juuri tontin ja olet aikeissa rakentaa sille jotakin ja puusto pitäisi ensin kaataa pois hankkeen tieltä? Metsä Nieminen toteuttaa myös tonttihakkuita. Pienialaisilla tonteilla työ on parasta tehdä manuhakkuuna moottorisahalla. Kaadetut puut voi ottaa omaan käyttöön tai myydä eteenpäin. Isommilla pinta-aloilla kannattaa harkita puukauppaa ja koneketjun (moto ja ajokone) ottamista kohteelle.

Hinnasto 

Tuntihinnalla – metsurityö alkaen 45€/h
Tuntihinnalla – konetyö alkaen 45€/h
Hehtaarihinnalla: pyydä tarjous

Kuvan esimerkkikohteella 0,25ha kohteen tonttihakkuun metsurityön osuus oli 1 200€ (Alv. 0%). Perästä tuli kaivinkone puutavarakouralla varustettuna ja siirsi puut sivuun.

Lähtökohtaisesti puunkaato, joka tehdään ennen uudisrakentamista, ei ole kotitalousvähennyskelpoista työtä.

Metsänhoitotyöt-tonttihakkuu
Tonttihakkuu

Ongelmapuiden kaato

Pitäisikö puut saada kaadettua esim. jonkin tiehankkeen takia? Tai onko pihassasi puita, joista pitäisi päästä eroon? Minulta onnistuu myös ongelmapuiden kaadot paikoissa, joissa suorakaadot ovat mahdollisia. Vaikeammissa tapauksissa saadaan vaikka nostokori paikalle tuttujen urakoitsijoiden kautta. Omaan puunkaatokalustoon kuuluu mm. kaksi moottorisahaa, 2500kg kapasiteetin kaatotunkki, kaatokiiloja, talja yms.

Tarvittaessa kaadettavat puut voidaan viedä pois, tai ne voidaan pätkiä vaikkapa klapimittaan. Tarvittaessa puut voidaan vielä pilkkoa klapeiksi kirveellä tai vaikka hakettaa. 

Pihapuunkaato tarvitsee yleensä kunnalta luvan. Luvan hankkiminen on lähtökohatisesti tontin omistajan vastuulla. Tarvittaessa voin avustaa luvan hakemisessa.

Kaatoavun antaminen hakkuukoneillekin onnistuu.

Hinnasto

Alkaen 64€/h
Mahdollisuus kotitalousvähennykseen

Ongelmapuunkaato lavia pori pihapuu
Ongelmapuunkaatoa Porissa
Metsänhoitotyöt Ongelmapuunkaato_Konepajanranta Pori
Ongelmapuunkaatoa Konepajanrannassa Porissa
johtokatu sähkölinja
Johtokatu

Johtokatujen raivaus

Teen tarvittaessa myös johtokatujen raivauksia. Nämä työt lähtökohtaisesti tuntihintana. Metsä Niemiseltä myös johtokatujen ja vierimetsien hoitohankkeet. Lisätietoa Asiantuntijapalvelut -osiossa

Kokemusta johtokatujen raivauksesta yli 100km matkalta.

Hinnasto

Hinta tarjousperusteisesti

Siemenpuiden poisto

Kun taimikko on vakiintunut eli siellä on riittävästi taimia, niin on aika tehdä siemenpuiden poisto. Siemenpuiden poistoa ei saisi venuttaa liian pitkään, jotta taimikko ei pääsisi liian pitkäksi. Kun taimikko on max metrin pituista, niin viimeistään silloin kannattaa siemenpuut poistaa. Suotavaa olisi, että siemenpuiden poiston aikaan olisi lumipeite suojaamassa taimia. Siemenpuiden poisto voidaan tehdä manuhakkuuna moottorisahalla tai hakkuukoneella. Yksittäiset, maahan tuulessa kaatuneet siemenpuut kannattaa jättää maahan lahoamaan. Niistä tulee ajan kuluessa hyviä kasvualustoja erilaisille lahopuusta riippuvaisille eliöille.

Kysy samalla tarjousta puukaupasta. Myymällä siemenpuut eteenpäin voi puukauppatiliä hyödyntää mm. taimikon hoidossa. Puukaupasta lisää tietoa puukauppapalvelut -osiossa.

Hinnasto

Metsurityö 45€/h
Konetyötunnit alkaen 45€/h
Tai kysy tarjous

Mäntymetsä Kuiva kangas Metsä Nieminen ulvila
Metsä / kuvituskuva

Puiden pystykarsinta

Puiden pystykarsinnalla voidaan tavoitella oksatonta tyvitukkia päätehakkuulla. Tavallisesti pystykarsintaa tehdään männylle, mutta yhtä hyvin se sopii myös rauduskoivulle. Myös visakoivua, tammea ja kuusta pystykarsitaan.

Milloin ja miten

Pystykarsinta pitää tehdä riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta oksatonta lautaa saadaan tyvitukin pääliosista uudistushakkuussa. Pystykarsinta voidaan tehdä myös kahdessa vaiheessa. Tällöin ensimmäinen pystykasrinta tehtäisiin jo, kun puusto on n. 8m pitkää ja toinen muutamien vuosien päästä esimerkiksi ensiharvennushaiheessa.

Männyn kohdalla otollinen pystykarsinnan ajankohta on kevättalvella tai kesällä heinä- elokuussa. Rauduskoivulla pystykarsinta suositeltavaa tehdä keskikesällä, jos leikataan myös eläviä oksia. Rauduskoivun karsinnassa suotavaa käyttää ohileikkaavia saksia. Mäntyä voi leikata saksilla tai sitten voidaan käyttää oksasahaa. Karsintakorkeudessa riittää tyvitukin mitta eli mielellään ainakin 5m. Paljoa korkeammalta ei kannata karsia, sillä hyöty vähenee, mitä korkeammalle mennään.

Pystykarsintaan valitaan vain metsikkökuvion parhaimmat puut. Eli kuvion jokaista puuta ei pystykarsita. Olisi myös hyvä dokumentoida ne puut jotka on pystykarsittu. Näin nämä pystykarsitut puut säilyisivät metsässä päätehakkuuseen asti ja harvennuksissa poistettaisiin vain karsimattomat puut.

Hyödyt

Pystykarsinta lisää oksattoman, korkean jalostusarvon tyvitukin määrää päätehakkuulla. Tällaisella tyvitukilla on erittäin korkea jalostusarvo, joten useimmat puunostajat maksavat niistä todella korkeaa hintaa. Eli pystykarsinta maksaa itsensä takaisin korkojen kera, kunhan toimenpiteet tehdään oikeana ajankohtana ja oikein.

Hinnasto

Pystykarsinta on tuntityötä. Hinta 40€/h

Myrskytuhojen ja tuulenkaatojen raivaus sekä metsätuhokartoitus

Jos myrsky on kaatanut runsaasti puita metsästäsi, niin tällöin ne kannattaa käydä korjaamassa (huomioi mahdolliset metsäsertifioinnin vaatimukset lahopuun määrästä). Erityisesti, jos metsätuholaissa määritetyt rajat täyttyvät. Puut voidaan poistaa metsurityönä tai konevoimaa apuna käyttäen. Jos puita on runsaasti ja ne ovat voimakkaasti jännittyneitä, niin tällöin työturvallisuuden takia työ kannattaa tehdä hakkuukoneella. Metsurityönäkin toki työ voidaan tehdä. Myrskytuhojen korjaaminen on riskialtista työtä, joten metsänomistajan kannattaa jättää työ ammattilaiselle.

Teen myös vahinkokartoituksia maastossa. Eli jos et itse pääse kartoittamaan tilannetta metsääsi, niin käyn tarkistamassa tilanteen ja annan sitten toimenpide-ehdotuksen. Jos metsänomistajalla on vakuutus metsätuhojen varalle, niin annan tuhoista raportin sekä arvion tuhon taloudellisista vaikutuksista.

Palvelu sopii myös mm. hirvi- tai vaikka myyrätuhojen kartoituksiin, lumituhoihin yms.

Jos metsätuhopuuta on reilummin, niin voidaan tehdä niistä puukauppa. Asian kanssa kannattaa olla ajoissa liikkeellä, sillä esim. myrskyssä kaatuneen puuston puuaines säilyy hyvänä vain tietyn ajan vuodenajasta riippuen.

Metsätuhoriskiin pystyy vaikuttamaan parhaiten hyvällä metsänhoidolla. Kaikkia riskejä ei silti hyväkään metsänhoito poista. Kaikkein pahimpiin riskeihin kannattaa harkita metsävakuutuksen ottamista. Myös valtio korvaa tiettyjä tuhoja.

Hinnasto

Tuulenkaatojen / vahingoittuneiden puiden korjuu metsurityönä 45€/h
Korjuu hakkuukoneella: Hinta tarjousperusteisesti
Metsätilan metsätuhokartoitus 68€/h

HUOM. Puukauppa-asiakkaille metsätuhokartoitus sisältyy puukaupan välityspalkkioon.
Kartoituksen voi vaihtoehtoisesti laskea  myös mukaan metsätuhojen puunkorjuuseen.
Metsätuhokartoitus sisältyy myös metsäsuunnitelma maastotyön hintaan.

Konkelo metsässä, konkelon laukaisu
Konkelon purkaminen
Runsaasti tuulenkaatoja metsässä
Runsaasti tuulenkaatoja

Ota yhteyttä